Till innehåll på sidan
PLATSMO – platsutveckling för ökat mående. Bild väg med vägstreck i mönster

Foto: Region Västmanland

PLATSMO – platsutveckling för ökat mående

Region Västmanland för att hitta lösningar på utveckling av platser som kan hamna i skymundan för vanliga utvecklingsprocesser. Regionen har fått forskningsmedel från Formas. Exempelvis bakgårdar eller platser där man inte bygger nytt eller rustar upp. Syftet är att börja utforma miljöer som förbättrar människors mående.

Projektet går under namnet PLATSMO. Där kommer man arbeta med att samla in kunskap och hitta lösningar. Det sker för en utformning av livsmiljöer, framför allt miljöer som inte blir omfattad av nyinvesteringar. Metoderna man tar fram ska stödja offentliga och privata mark- och fastighetsägare att arbeta mer utifrån ett intressentperspektiv där arkitektur, form och design samspelar.

Gestaltningar vid två utemiljöer

Det kommer att finnas synliga resultat i form av tillfälliga gestaltningar vid två utemiljöer; en i Västerås och en i Riddarhyttan. Det är viktigt att lösningarna kommer fram utifrån de människor som lever och verkar på en plats. Därför kommer invånare i Västmanland också att bli involverade i processerna. Även landskapsarkitekter, designforskare, författare, konstnärer och tjänstepersoner kommer att medverka.

  • Livsmiljöer är ett vardagslandskap som är viktigt för människors hälsa. Att vi nu får möjlighet att omvandla outnyttjade miljöer för att öka människors välbefinnande är mycket intressant, säger Marie Tollefsen Markström, folkhälsochef, Region Västmanland.
  • Att vi kommer in i samhällsutvecklande forskningsprojekt är en fjäder i hatten för regionen. Nu kan vi lägga krut på att hitta bra sätt att samverka med andra aktörer, säger Kent Nilsson, forskningsdirektör, Region Västmanland

Region Västmanland är en av 13 aktörer som i år fick statliga forskningsmedel av Formas i en utlysning. Den handlar om gestaltad livsmiljö där akademi, offentlig och privat sektor ska arbeta tillsammans för kunskap och lösningar kring hur samhällsplanering, arkitektur och design kan bidra till människors välbefinnande. Projektet PLATSMO pågår från maj i år och fyra år framåt.

Länk

Nya metoder för platsutveckling ska bidra till ökat välmående – Region Västmanland (regionvastmanland.se)