Till innehåll på sidan

Visioner i norr: Norr är hemma för mig

Boden & Luleås Case – Tvillingar i norr

Huvudfråga – Hur kan vi överbrygga det upplevda avståndet?

Utvecklingen av regionen kommer med möjligheter och med en förändring som kommer att synas och kännas i regionen. Boden och Luleå har redan idag ett starkt samarbete med gemensam arbetsmarknad och bostadsmarknad, men utvecklingen med industriella satsningar, nya bostäder och ny och förbättrad infrastruktur kommer troligtvis att leda till ytterligare integrering. Hur kan städerna närma sig varandra fysiskt och kulturellt? Kommunerna uppmanar teamen att tänka vilt och fritt, tänja på gränserna och skapa koncept som kan skapa nya synsätt och hålla över tid.

Kanske handlar det om att i idéskisserna:

  • Konceptualisera gränssnittet mellan de båda städerna, hur ska det hanteras? Hur kan städerna kopplas samman ur ett både mentalt och fysiskt perspektiv?
  • Utveckla tankar och nya idéer kring samarbetet mellan de båda städerna och kommunerna, hur kan relationen utvecklas?
  • Skissa fram nya idéer för hur regionen kan attrahera ny arbetskraft och studenter att vilja bo och leva här permanent, samtidigt som de som redan nu lever och verkar här också vill stanna.

Eller så har ni som team helt andra tankar på hur ni kan hjälpa kommunerna att närma sig varandra. Vi ser fram emot ert resultat!

Resultatet kommer att tas tillvara på i det fortsatta samarbetet mellan kommunerna, kring allt från hur man lever och bor, till infrastruktur ovan och under jord, till kompetensförsörjning och kultur. Kommunerna har förhållandevis nya översiktsplaner och planeringsinriktningar men utvecklingen med nya etableringar kommer med nya möjligheter som kommer att leda till att samhällsutvecklingen tar nya riktningar – till detta behöver de era inspel.

Till detta case sökte Boden-Luleå team som ska ta sig an möjligheterna och utmaningarna i regionen från en gemensam utgångspunkt om samarbete men med två olika perspektiv; ett Bodenperspektiv och ett Luleåperspektiv.

Båda teamens förslag ska hantera den centrala frågeställningen – hur kommunerna kan arbeta för att närma sig varandra och arbeta för att stärka samarbetet som hållbara och vackra tvillingstäder.

Kontaktpersoner Luleå kommun: AnnLie Granljung, annelie.granljung@lulea.se & Jenny Lindberg, jenny.lindberg@lulea.se

Kontaktpersoner Boden kommun: Gustav Hamlund, gustav.hamlund@boden.se

Team: Nordic future

I gränsen mellan det unikt nordliga och det europeiska samarbetet formar vi ett team med lokalkännedom, kreativitet och utmanande perspektiv från omvärlden och in i framtiden.

Porträttbilder på teamet

Bild: Nordic Future

Deltagare

Björn Ekelund, Warm in the Winter

Nisse Örnberg, Warm in the Winter

Erik Giudice, Erik Giudice Architects

Gustav Magnusson, Erik Giudice Architects

Christina Eneris, AFRY

Camilla Fransson, AFRY

Lia Ghilardi, Lia Ghilardi/University College London

Lisa Torell, Lisa Torell

Kontakt: Björn Ekelund, bjorn@warminthewinter.se, Tel: 070 334 77 39, Warm in the Winter

 

Ideskiss: Norr är hemma för mig

Bothniadalen: en konstellation av naturcentrerade rurbana livsmiljöer

Kartbild som illustrerar skissen

Bild: Nordic Future

Bothniaregionen, en livsrymd längs älvar och hav som kopplar samman många olika livsmiljöer. Mitt i denna region finns Bothniadalen, en plats längs älven där livet levs på en mängd olika sätt, men ändå i en oundviklig relation till varandra. Samhällsinstitutioner som finns i dessa livsmiljöer är idag fokuserade på centralisering och urbanitet för tillväxt, medan livet som levs är mer mångfasetterat än så. Det är multilokalt. Samhället behöver anpassa sig. För det handlar om människor. Men det handlar också om en onödig polemik mellan det urbana och rurala där livsmiljöer ställs mot varandra, stad mot land. Natur mot industri. Vi tror på en större komplexitet som är anpassad för och av människor.

Visionen Norr är hemma för mig beskriver Bothniadalen som en konstellation av livsrymder där samhället fullt ut har ställt om för multilokalitet. En slags anpassning till människor som numera besitter världserfarenhet och nya relationer och som varje dag ger Bothniadalen en mängd unika skäl för alla att bo, leva och verka här. Ibland bara en kort stund, ibland hela livet. Utvecklingen av dessa livsmiljöer sker genom att ta fasta på naturens stabilitet samtidigt som en variation av intensiteter premieras. Det alla har gemensamt är att framtidens bebyggelse varken är urban eller rural, den är rurban. Och naturcentrerad. Det kan således vara en högintensiv naturcentrerad rurbanitet, likväl som en lågintensiv naturcentrerad rurbanitet.

Hur vår metodik används i praktiken exemplifieras genom genom tre olika livsmiljöer med olika intensitet: Livsmiljö med låg intensitet (ex Unbyn), livsmiljö med medelhög intensitet (ex Sunderbyn) samt livsmiljö med hög intensitet (ex Luleå). Till varje livsmiljö hör också ett antal designprinciper för utvecklingen.

Vart tar då vår vision vägen? Antagligen i en än större konstellation av livsrymder för Bothniaregionen, där människan och regionen lyser upp!

Skisserna

Här kan du ta del av teamets presentation av skissarbetet – Norr är hemma för mig (pdf)