Till innehåll på sidan

Visioner i norr: Framtiden är att samsas

Boden & Luleås Case – Tvillingar i norr

Huvudfråga – Hur kan vi överbrygga det upplevda avståndet?

Utvecklingen av regionen kommer med möjligheter och med en förändring som kommer att synas och kännas i regionen. Boden och Luleå har redan idag ett starkt samarbete med gemensam arbetsmarknad och bostadsmarknad, men utvecklingen med industriella satsningar, nya bostäder och ny och förbättrad infrastruktur kommer troligtvis att leda till ytterligare integrering. Hur kan städerna närma sig varandra fysiskt och kulturellt? Kommunerna uppmanar teamen att tänka vilt och fritt, tänja på gränserna och skapa koncept som kan skapa nya synsätt och hålla över tid.

Kanske handlar det om att i idéskisserna:

  • Konceptualisera gränssnittet mellan de båda städerna, hur ska det hanteras? Hur kan städerna kopplas samman ur ett både mentalt och fysiskt perspektiv?
  • Utveckla tankar och nya idéer kring samarbetet mellan de båda städerna och kommunerna, hur kan relationen utvecklas?
  • Skissa fram nya idéer för hur regionen kan attrahera ny arbetskraft och studenter att vilja bo och leva här permanent, samtidigt som de som redan nu lever och verkar här också vill stanna.

Eller så har ni som team helt andra tankar på hur ni kan hjälpa kommunerna att närma sig varandra. Vi ser fram emot ert resultat!

Resultatet kommer att tas tillvara på i det fortsatta samarbetet mellan kommunerna, kring allt från hur man lever och bor, till infrastruktur ovan och under jord, till kompetensförsörjning och kultur. Kommunerna har förhållandevis nya översiktsplaner och planeringsinriktningar men utvecklingen med nya etableringar kommer med nya möjligheter som kommer att leda till att samhällsutvecklingen tar nya riktningar – till detta behöver de era inspel.

Till detta case sökte Boden-Luleå team som ska ta sig an möjligheterna och utmaningarna i regionen från en gemensam utgångspunkt om samarbete men med två olika perspektiv; ett Bodenperspektiv och ett Luleåperspektiv.

Båda teamens förslag ska hantera den centrala frågeställningen – hur kommunerna kan arbeta för att närma sig varandra och arbeta för att stärka samarbetet som hållbara och vackra tvillingstäder.

Kontaktpersoner Luleå kommun: AnnLie Granljung, annelie.granljung@lulea.se & Jenny Lindberg, jenny.lindberg@lulea.se

Kontaktpersoner Boden kommun: Gustav Hamlund, gustav.hamlund@boden.se

Team: TIP++

För att åstadkomma disruptiv förändring krävs mod, legitimitet, förankring och en samverkan där varje part tar ett ansvar utöver sitt normala. Därtill krävs också nya, gemensamma berättelser om hur det framtida samhället är, ser ut och förhåller sig till dagens.

Porträttbilder på teamet

Bild: Team TIP++

Deltagare

Anna Sundman, Theory Into Practice (TIP)

David Väyrynen, frilans/egen firma

Magnus Björkman, TIP

Nils Björling, Chalmers ACE

Nils Borg, Borg & co

Veronika Borg, Borg & co

Kontakt Magnus Björkman magnus@theoryintopractice.se Theory Into Practice

Idéskiss: Framtiden är att samsas

Framtiden är att samsas

Illustration av en bygata

Bild: Team TIP++

​​Vår vision utgår från Bodens kommuns natur, dess invånare och byggnader som främsta resurs för att hantera utvecklingen som står för dörren. Industrins omställning innebär fantastiska möjligheter men kommer också kräva stora resurser i en framtid där tillgången till dessa resurser kommer bli alltmer knapp och där vi alla behöver minska vårt fotavtryck.

Vårt förslag är därför att inom det redan byggda addera en delad struktur av gemensamma rum, mellan det privata och det offentliga. En struktur och byggd miljö som ger alla Bodensare och Lulebor möjlighet att delta och bidra i omställningen, och som fördelar våra gemensamma resurser mer jämlikt. Det innebär ett synsätt som förflyttar fokus från två enskilda noders relation till hela kommunens nätverk och relationer. Visionen kan också sänka klimatavtrycket per person, trots att invånarna blir fler.

Redan idag finns en rad lokala initiativ och en kommunal planering som kan visa vägen för hur omställningen inte blir en begränsning utan en möjlighet till något mycket större. Här finns både erfarenheter och kunskap att hantera den positiva kris som kommunerna står inför – en möjlighet att utifrån omställningens ekonomiska och tekniska potential skapa helt nya värden för samhället i stort.

Skisser

Här kan du ta del av teamets presentation av skissarbetet – Framtiden är att samsas (pdf)

Illustration av en bygata

Bild: Team TIP++