• Med en fiskehubb i stadsmiljö kan stadsfiske främjas. Bildkälla: Urbio.

  Främjat stadsfiske, breddad naturförståelse

  Hur kan vattnen i våra städer lyftas fram bättre och bidra till mer stadsliv, bättre folkhälsa och fördjupade naturkunskaper? Jo, genom att skapa dedikerade platser för stadsfisket! Det livsnödvändiga vattnet har alltid avgjort var vi människor valt att slå ned våra bopålar. Dagens städer ligger allt som oftast vid åar, älvar, sjöar och hav. Det…
 • Illustration: Urbio

  Från flygfält till Karmapark

  Kan en plats ha ett samvete? Post-corona kommer det finnas ett momentum i samhället att ta itu med klimatkrisen på allvar. Bromma flygplats med dess skyhöga nettoutsläpp av växthusgaser måste omvandlas, från en transitzon för sunkigt weekendflygande till ett resmål i sig självt sjudande av liv. Här kan en symbolladdad omställning ta plats som bygger…
 • Foto: Urbio

  När stadsparken skyfallsanpassas

  När staden ska bereda plats för stora vattenflöden kan vi vara tacksamma över rymliga stadsplaner från förra seklet som har möjlighet att anpassa sig för att ge plats åt dagens klimatutmaningar. Rålambshovsparkens skyfallsanpassning, ritad av Urbio, bygger på ett antal lågmälda landskapstillägg som leder, fördröjer och renar delar av Kungsholmens regnvatten på väg ned till…
 • Foto: Urbio

  Småbrutet ger urbana djup

  På vilka sätt kan värdetäta och myllrande stadslandskap ta form? Ett effektivt sätt kan vara att skapa det småbrutna och sätta förgrunden i dialog med det bakomliggande i fonden. När de olika skalnivåerna möts alstras de urbana djupen – vilket bidrar till att göra stadsmiljön mer attraktiv att vistas i. I Gordon Cullens bok Townscape…
 • Foto: Jansin Hammarling

  Kunskapande på museitorg

  Kan utformningen av en plats framför ett museum i ett hamnområde påverka bilden av en hel stad? I gestaltningen av ett museitorg i Nyköping var målet att öppna upp verksamheten för att nå än fler medborgare och bidra till att stärka det offentliga rummet i tätorten. De offentliga stadsrummen i form av gator, parker och…
 • Forum för moderna byalag

  Att få till attraktiva livsvillkor på landsbygden är i grunden en demokratifråga. Det behövs många åtgärder för att vända avfolkningstrenden på glesbygden. Kanske kan fysiska forum bli utgångspunkten varifrån moderna byalag kan organisera sig? Så sent som på 60-talet var landsbygden fortfarande välbefolkad och levande, med god tillgång på jobb inom både jord- och skogsbruket…
 • Foto: Karin Andersson

  Natur i leken och lek i naturen

  Stillasittande barn har blivit ett folkhälsoproblem. En generation av inomhussittande barn riskerar att bli naturanalfabeter med begränsade naturband som kan äventyra framtida ekologiskt ansvarstagande. Det paradoxala ligger i att samtidigt som det finns en medvetenhet om att barn mår bra av att vara ute i naturen, och att det pågår en ständig kamp för att…
 • Foto: Urbio

  Sinnliga landskap ger stärkande utevistelse

  Om utomhusmiljöerna gestaltas väl händer något med den som vistas där, både det psykiska välmåendet och den fysiska hälsan påverkas positivt. På ett entrétorg till ett rättspsykiatriskt sjukhus har sinnlighet varit ledordet i gestaltningen – med gott resultat. En nyligen uppmärksammad studie publicerad i ’People and Nature’ undersökte människors sinnesstämning på Twitter. Studien visade att…
 • Tryggt stadsliv bortom suggor och kameror

  En förutsättning för ett öppet, demokratiskt samhälle är att människor känner sig trygga. Men kan vi forma våra framtida trygga stadslandskap för att undvika kortsiktiga och kontraproduktiva lösningar som kameraövervakning och lastbilshinder i betong? Trygghet är ett djupt rotat grundläggande behov hos oss människor, näst efter de rent fysiologiska behoven som hunger, törst och sömn.…
 • Bilfria bostadsgårdar med ekosystemtjänster är förutsättning för hållbar stad

  Dagens politiska krav på bilparkeringar inom bostadskvarteret stryper möjligheterna för viktiga ekosystemtjänster i staden. I förlängningen leder kravet inte bara till stadsdelar med svaga grönstrukturer, översvämningar och lågt grundvatten utan även dyrt bostadsbyggande. Ett nollkrav på bilparkering inom bostadskvarteret skulle möjliggöra stora sociala, miljömässiga och ekonomiska värden till stadsborna. När e-handel och nya mobilitetstjänster dessutom…