Till innehåll på sidan
Stöd för att skapa hållbara och goda livsmiljöer. Foto på flicka i stadsmiljö.

Flera forskare i stadsbyggnad delar med sig av aktuell forskning i en ny kunskapsöversikt. Du som arbetar som planerare och stadsbyggare får här argument, ny kunskap och insikter till stöd för ditt arbete att skapa hållbara och goda livsmiljöer. Foto: Scandinav/Boverket.

Stöd för att skapa hållbara och goda livsmiljöer

Hur vi formar och förvaltar byggda miljöer betyder mycket för hur vi kan möta utmaningar i dagens samhälle. Boverket lanserar en sammanställning, som forskningsrådet Formas varit med och finansierat. Här delar forskare i stadsbyggnad med sig av kunskap. Syftet är att ge landets planerare och stadsbyggare stöd i sitt arbete att skapa hållbara och goda livsmiljöer för alla.

Sammanställningen lyfter kunskap från olika forskningsfält. Den gemensamma nämnaren är att de beskriver hur den byggda miljön och dess form påverkar vår miljö, oss människor och våra beteenden. Tanken är visa på samband mellan byggd miljö och aktuella samhällsutmaningar. Målet är att ta fram mer omsorgs­fullt gestaltade, långsiktigt hållbara och goda livsmiljöer för alla.

Ska ge argument och stöd

Kunskapsöversikten visar ett axplock av perspektiv från olika forskningsfält kopplat till stadsbyggnad. Boverket hoppas att det här gör aktuell kunskap mer lättillgänglig och att forskningen kan ge landets planerare och stadsbyggare argument och stöd i sitt arbete. Men också att den ska väcka nyfikenhet och få läsaren att vilja ta reda på mer.

Lyfter fram en bredd av perspektiv

Kunskapsöversikten lyfter fram en bredd av perspektiv som behöver vägas in i planeringsprocessen. Den kan ge argument och stöd i arbetet med att klargöra alternativ och konsekvenser när byggda miljöer formas, omvandlas och förvaltas. Städer och orter som är olika stora och olika utformade kan bli berörda. Fokus ligger på stadsbyggnadsnivån. Den visar på de övergripande sammanhangen, grannskap, kvarter och de offentliga stadsrummen utifrån en principiell nivå.

Här finns forskning om:

  • den byggda formen över tid,
  • stadsrummen som system,
  • regionala perspektiv,
  • olika perspektiv på täthet,
  • effekter av byggd form kopplat till grönska, dagsljus och mikroklimat och
  • gestaltningen av de gemensamma livsrummen.

När man bygger städer och samhällen behöver man arbeta med alla dessa områden och perspektiv samlat.

 

Kunskapsöversikten ”Den byggda formens betydelse – kunskap från forskning”:

Den byggda formens betydelse – kunskap från forskning (på boverket.se)