Till innehåll på sidan
Sanering av förorenade områden. Inomhusfoto från fabrik som håller på att saneras.

Foto: Fredrik Olsson/Boverket

Sanering av förorenade områden

Naturvårdsverket fördelar genom länsstyrelsen pengar till kommuner och fastighetsägare som arbetar med att sanera förorenade områden. Hur ansökan går till beror på om det är statsbidrag eller statligt stöd.

Statlig finansiering för sanering av förorenad mark går till utredningar och åtgärder av förorenade områden där ingen ansvarig finns som kan bekosta saneringen. Finansieringen utgår från förordning (2004:100) om statsbidrag för avhjälpande av föroreningsskador (så kallade bidragsförordningen). Det kan också röra sig om förordning (2022:98) om statligt stöd till åtgärder för efterbehandling av föroreningsskador (så kallade stödförordningen).

Förenklat startar alla statligt finansierade objekt som statsbidrag eftersom den inledande utredningen är omfattad av förordning (2004:100). En utredning kan visa att ett förorenat område har behov av åtgärd är det den nuvarande markanvändningen som avgör den fortsatta finansieringsformen. Om det på någon av fastigheterna där saneringen ska utföras bedrivs en ekonomisk verksamhet utgörs finansieringen av statligt stöd enligt förordning (2022:98). Om det inte bedrivs ekonomisk verksamhet är det i stället statsbidrag. En sanering kan bli omfattad av båda förordningarna och på så sätt bli ett kombinationsärende.

Vem får söka?

Kommunerna eller annan huvudman får via länsstyrelserna ansöka om statsbidrag hos Naturvårdsverket. För ansökan om statligt stöd söker huvudmannen tillsammans med fastighetsägaren om statsstöd hos länsstyrelsen som i sin tur söker medel till statligt stöd hos Naturvårdsverket.

Vad kan jag söka för?

Du kan söka statsbidrag för bland annat åtgärder av förorenade områden och utredningar. Du kan endast söka medel till statligt stöd för åtgärder.

Ansökningsperiod

Ansökningar om statlig finansiering för avhjälpandeåtgärder sker löpande. För ansökan om utredningar finns två tillfällen fördelade på vår och höst.

 

Mer om sanering av förorenade områden (på naturvardsverket.se)