Webbutbildning: PBL och kulturvärden

Den här webbutbildningen riktar sig till dig som vill ha en sammanhållen introduktion om hur kulturvärden hanteras i de olika delarna av plan- och byggprocessen. Målet med utbildningen är att ge dig som tjänsteperson grundläggande kunskap om hur kulturvärden hanteras i PBL-ärenden.

 • Av: Boverket

  Urban migration

  I den här utlysningen samarbetar Sverige genom Formas tillsammans med Lettland, Storbritannien, Tyskland och Österrike för att finansiera forsknings- och innovationsprojekt. Forskare och praktiker uppmuntras ansöka om medel för tvärvetenskapliga och tvärsektoriella projekt som för samman och syntetiserar redan existerande kunskap om urban migration på nationell och lokal nivå. Resultaten från beviljade projekt bör bidra till kunskapsöverföring och lärande mellan olika europeiska kontexter, städer och länder.

  • Av: Formas

   Rådet för hållbara städer presenterar årets åtgärder

   Varje år publicerar Rådet för hållbara städer en rapport på webbplatsen hållbarstad.se. I rapporten redovisas hur myndigheterna som ingår i Rådet ska samverka för att uppnå regeringens mål för hållbar stadsutveckling. Årets rapportering till regeringen innehåller ett stort antal konkreta åtgärder för att stärka kommunernas omställningsarbete.

   • Av: Rådet för hållbara städer

    Gestaltad livsmiljö – arkitektur, form, design, konst och kulturarv i offentlig miljö

    Ansök nu

    I en gemensam satsning mellan Boverket, ArkDes, Formas, Riksantikvarieämbetet och Statens konstråd utlyser Formas medel till fyraåriga forskningsprojekt om totalt 4 miljoner kronor per projekt. Forskningen ska belysa de konstnärliga perspektiven och den offentliga konstens roll i utformningen av hållbara gestaltade livsmiljöer.

    • Av: Formas tillsammans med Boverket, ArkDes, Riksantikvarieämbetet och Statens konstråd

     Arbeta med förankring, lokalt mervärde och kunskapsinsatser kring förnybar elproduktion på lokal och regional nivå

     Ansök nu

     Energimyndigheten utlyser totalt upp till nio miljoner kronor per år i tre år inom det nystartade programmet Lokala och regionala insatser för förnybar elproduktion för projekt på upp till tre år. Utlysningen har tre olika prioriterade områden. Dessa områden är lokal och regional näringslivsutveckling och nytta kring förnybar elproduktion, samexistens mellan förnybar elproduktion och andra intressen samt kunskapshöjande insatser. Stödet kan sökas av offentliga aktörer, akademi och icke-vinstdrivande organisationer.

     • Av: Energimyndigheten

      Accelerera omställningen till ett transporteffektivt samhälle

      Ansök nu

      Välkommen att söka stöd för forskning-, utvecklings-, innovations- och demonstrationsprojekt som bidrar till omställningen till ett transporteffektivt samhälle som är jämlikt, tillgängligt och resurseffektivt. Projektförslag med inriktning mot samhällsvetenskap, humaniora och konstnärlig forskning såväl som teknik och naturvetenskap samt tvärvetenskapliga projektförslag är välkomna i utlysningen.

      • Av: Energimyndigheten