Gestaltad livsmiljö – arkitektur, form, design, konst och kulturarv i offentlig miljö

Ansök nu

I en gemensam satsning mellan Boverket, ArkDes, Formas, Riksantikvarieämbetet och Statens konstråd utlyser Formas medel till fyraåriga forskningsprojekt om totalt 4 miljoner kronor per projekt. Forskningen ska belysa de konstnärliga perspektiven och den offentliga konstens roll i utformningen av hållbara gestaltade livsmiljöer.

 • Av: Formas tillsammans med Boverket, ArkDes, Riksantikvarieämbetet och Statens konstråd

  Arbeta med förankring, lokalt mervärde och kunskapsinsatser kring förnybar elproduktion på lokal och regional nivå

  Ansök nu

  Energimyndigheten utlyser totalt upp till nio miljoner kronor per år i tre år inom det nystartade programmet Lokala och regionala insatser för förnybar elproduktion för projekt på upp till tre år. Utlysningen har tre olika prioriterade områden. Dessa områden är lokal och regional näringslivsutveckling och nytta kring förnybar elproduktion, samexistens mellan förnybar elproduktion och andra intressen samt kunskapshöjande insatser. Stödet kan sökas av offentliga aktörer, akademi och icke-vinstdrivande organisationer.

  • Av: Energimyndigheten

   Accelerera omställningen till ett transporteffektivt samhälle

   Ansök nu

   Välkommen att söka stöd för forskning-, utvecklings-, innovations- och demonstrationsprojekt som bidrar till omställningen till ett transporteffektivt samhälle som är jämlikt, tillgängligt och resurseffektivt. Projektförslag med inriktning mot samhällsvetenskap, humaniora och konstnärlig forskning såväl som teknik och naturvetenskap samt tvärvetenskapliga projektförslag är välkomna i utlysningen.

   • Av: Energimyndigheten

    Seminarium: Forskning i samverkan – doktorander mellan akademi och praktik

    Se seminariet om professionsdoktorander som Formas och RISE genomförde 21 januari. Kommuner och andra samhällsaktörer står inför en omvälvande samhällsomställning där vi ska ställa om våra städer och samhällen i en hållbar riktning. Akademi och praktik behöver gemensamt bidra i denna omställning och stärka sina former för samverkan och innovation. Ett av flera sätt att samverka långsiktigt är genom professionsdoktorander. En professionsdoktorand är en forskarstuderande som är anställd och bedriver huvuddelen av sin forskning utanför akademin.

    • Av: Formas

     Konferens: Låt staden grönska Dokumentation

     Planera, bygg och förvalta med ekosystemtjänster för goda livsmiljöer – den 5 och 6 december 2019 arrangerades konferensen "Låt staden grönska!" i Stockholm. Ta del av webbsändningen och presentationer från konferensens första dag.

     • Av: Rådet för hållbara städer

      Barns behov formar skolan

      Den 20 januari 2020 blir Barnkonventionen en del av svensk lagstiftning. Det betyder en hel del. Bland annat att barn och unga, snart alltså enligt lag, ska involveras i alla beslut som rör just barn och unga. Vad betyder då detta för staden i allmänhet och för skolor och förskolor i synnerhet? Det är fortfarande lite oklart. Vad som däremot är tydligt är att det behövs metoder, erfarenheter och verktyg när det gäller att involvera barn i utvecklingen av deras miljöer.

      • Av: ArkDes

       Open Consultation for topics on Urban Accessibility and Connectivity

       Välkommen att ge input på en kommande internationell satsning för forskning och innovation inom Urban Accessibility and Connectivity: JPI Urban Europe’s ERA-NET Cofund proposal on Urban Accessibility and Connectivity has been selected by the European Commission and in the context of this ERA-NET, a call for proposals will be launched in December 2019. With the aim to refine the preliminary version of the call text, JPI Urban Europe now invites stakeholders to respond to an open consultation on the call topics.

       • Av: Energimyndigheten