Kombinerad mobilitet kan minska vårt bilberoende

Nya tjänster för aktiv och delad mobilitet kommer att påverka hur vi reser i framtiden. En förutsättning för att dessa tjänster ska bidra till ett mer hållbart transportsystem är att de knyts samman med den traditionella kollektivtrafiken. Lösningar som knyter samman flera olika mobilitetstjänster går i Sverige under beteckningen kombinerad mobilitet och inkluderar allt ifrån reseplanerare med köpfunktion till digitala mobilitetsabonnemang som paketerar nya mobilitetstjänster med traditionell kollektivtrafik.

 • Av: K2 Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik

  Lastcyklar – ett smidigt och hållbart transportalternativ i staden

  Visste du att ungefär hälften av alla bilresor är kortare än fem kilometer? En stor del av dessa transporter skulle kunna göras med hjälp av andra transportsätt. Energikontor Sydost arbetar just nu med ett par olika projekt där målet är att främja alternativa transportmedel, främst olika former av lastcyklar, för att bidra till att flera hållbarhetsmål uppnås.

  • Av: Energimyndigheten

   Energipositiva stadsdelar

   Ansök nu

   Vill du bidra till att vi kan uppnå energipositiva stadsdelar och därmed klimatneutrala städer? Nu kan du söka stöd för svenskt deltagande i pilotutlysning inom det europeiska samarbetet Positive Energy Districts (PED) för projekt som kan bidra till klimatomställningen i städer genom energipositiva stadsdelar. Budget för utlysningen är cirka 6 miljoner kronor för aktörer verksamma i Sverige att delta i det europeiska samarbetet.

   • Av: Viable Cities och Energimyndigheten

    Webbutbildning: PBL och kulturvärden

    Den här webbutbildningen riktar sig till dig som vill ha en sammanhållen introduktion om hur kulturvärden hanteras i de olika delarna av plan- och byggprocessen. Målet med utbildningen är att ge dig som tjänsteperson grundläggande kunskap om hur kulturvärden hanteras i PBL-ärenden.

    • Av: Boverket

     Urban migration

     I den här utlysningen samarbetar Sverige genom Formas tillsammans med Lettland, Storbritannien, Tyskland och Österrike för att finansiera forsknings- och innovationsprojekt. Forskare och praktiker uppmuntras ansöka om medel för tvärvetenskapliga och tvärsektoriella projekt som för samman och syntetiserar redan existerande kunskap om urban migration på nationell och lokal nivå. Resultaten från beviljade projekt bör bidra till kunskapsöverföring och lärande mellan olika europeiska kontexter, städer och länder.

     • Av: Formas

      Rådet för hållbara städer presenterar årets åtgärder

      Varje år publicerar Rådet för hållbara städer en rapport på webbplatsen hållbarstad.se. I rapporten redovisas hur myndigheterna som ingår i Rådet ska samverka för att uppnå regeringens mål för hållbar stadsutveckling. Årets rapportering till regeringen innehåller ett stort antal konkreta åtgärder för att stärka kommunernas omställningsarbete.

      • Av: Rådet för hållbara städer

       Gestaltad livsmiljö – arkitektur, form, design, konst och kulturarv i offentlig miljö

       I en gemensam satsning mellan Boverket, ArkDes, Formas, Riksantikvarieämbetet och Statens konstråd utlyser Formas medel till fyraåriga forskningsprojekt om totalt 4 miljoner kronor per projekt. Forskningen ska belysa de konstnärliga perspektiven och den offentliga konstens roll i utformningen av hållbara gestaltade livsmiljöer.

       • Av: Formas tillsammans med Boverket, ArkDes, Riksantikvarieämbetet och Statens konstråd