Digital Konferens om Gestaltad livsmiljö

Torsdagen 3 september 2020 genomför Boverket, Riksantikvarieämbetet, ArkDes och Statens konstråd en digital heldagskonferens om Gestaltad livsmiljö. Under dagen medverkar bland andra kulturminister Amanda Lind, arkitekten Mia Hägg och Norges riksantikvarie Hanna Geiran.

 • Av: Rådet för hållbara städer

  Regionala insatser i coronakrisen

  För cirka tre månader sedan fick Tillväxtverket i uppdrag av regeringen att bistå med insatser med anledning av coronavirusets effekter på regioner och näringsliv. Nu lämnar myndigheten rekommendationer för en hållbar omstart av Sverige.

  • Av: Tillväxtverket

   Kombinerad mobilitet kan minska vårt bilberoende

   Nya tjänster för aktiv och delad mobilitet kommer att påverka hur vi reser i framtiden. En förutsättning för att dessa tjänster ska bidra till ett mer hållbart transportsystem är att de knyts samman med den traditionella kollektivtrafiken. Lösningar som knyter samman flera olika mobilitetstjänster går i Sverige under beteckningen kombinerad mobilitet och inkluderar allt ifrån reseplanerare med köpfunktion till digitala mobilitetsabonnemang som paketerar nya mobilitetstjänster med traditionell kollektivtrafik.

   • Av: K2 Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik

    Lastcyklar – ett smidigt och hållbart transportalternativ i staden

    Visste du att ungefär hälften av alla bilresor är kortare än fem kilometer? En stor del av dessa transporter skulle kunna göras med hjälp av andra transportsätt. Energikontor Sydost arbetar just nu med ett par olika projekt där målet är att främja alternativa transportmedel, främst olika former av lastcyklar, för att bidra till att flera hållbarhetsmål uppnås.

    • Av: Energimyndigheten

     Energipositiva stadsdelar

     Vill du bidra till att vi kan uppnå energipositiva stadsdelar och därmed klimatneutrala städer? Nu kan du söka stöd för svenskt deltagande i pilotutlysning inom det europeiska samarbetet Positive Energy Districts (PED) för projekt som kan bidra till klimatomställningen i städer genom energipositiva stadsdelar. Budget för utlysningen är cirka 6 miljoner kronor för aktörer verksamma i Sverige att delta i det europeiska samarbetet.

     • Av: Viable Cities och Energimyndigheten

      Webbutbildning: PBL och kulturvärden

      Den här webbutbildningen riktar sig till dig som vill ha en sammanhållen introduktion om hur kulturvärden hanteras i de olika delarna av plan- och byggprocessen. Målet med utbildningen är att ge dig som tjänsteperson grundläggande kunskap om hur kulturvärden hanteras i PBL-ärenden.

      • Av: Boverket

       Urban migration

       I den här utlysningen samarbetar Sverige genom Formas tillsammans med Lettland, Storbritannien, Tyskland och Österrike för att finansiera forsknings- och innovationsprojekt. Forskare och praktiker uppmuntras ansöka om medel för tvärvetenskapliga och tvärsektoriella projekt som för samman och syntetiserar redan existerande kunskap om urban migration på nationell och lokal nivå. Resultaten från beviljade projekt bör bidra till kunskapsöverföring och lärande mellan olika europeiska kontexter, städer och länder.

       • Av: Formas