SLU Tankesmedjan Moviums samverkansområden

Våra samverkansområden vägleder inriktningen av verksamheten och fungerar som stöd vid bedömning av ansökningar till partnerskapsprojekt m.m.

Omställning av urbana landskap/ Kampen om staden

Movium utvecklar kunskapsunderlag och bildar opinion i strävan efter ett bärkraftigt samhälle.

Staden och barnen

Movium har regeringsuppgiften att koordinera kunskapsutveckling kring barns och ungas utemiljö.

Hälsofrämjande utemiljöer/ Den hälsosamma staden

Movium bidrar till att skapa livsmiljöer som stärker hälsa och välbefinnande för alla åldrar.

Urban ekologi/ Stadens ekosystemtjänster

Movium arbetar för harmoni i samspelet mellan människor, djur och växter och verkar för balans i det system som är vår livsmiljö.