Till innehåll på sidan
Färglada fält och vindkraftverk

Bild: Energimyndigheten

NetZeroCities Pilot Cities

#NZCPilotCities tvååriga program kommer att stödja en portfölj av storskaliga pilotaktiviteter för att utnyttja, distribuera och skala FoI- och systemlösningar i alla urbana system, inklusive: mobilitet, energisystem, byggd miljö, material- och resursflöden, hälsa och väl- naturområden, såväl som nya affärs- och styrningsmodeller för att underbygga #klimatövergången. Dessutom kommer många aktiviteter att organiseras för att främja lärande bland pilotstäder, som en nyckelkomponent för att bygga kapacitet och replikera framgångsrika innovationer.

The #NZCPilotCities two-year programme will support a portfolio of large scale piloting activities to exploit, deploy and scale R&I and systemic solutions in all urban systems, including: mobility, energy systems, built environment, material and resource flows, health and well-being, natural areas, as well as new business and governance models to underpin the #climatetransition. In addition, numerous activities will be organised to advance learning among Pilot Cities, as a key component for building capabilities and replicating successful innovations.

För mer information och anmälan:

Call for Pilot Cities (Netzerocities webbplats)