Till innehåll på sidan

Laddfordon bidrar till framtidens hållbara städer

Samverkansprojektet ElectriCity handlar inte bara om hur en rad olika aktörer har samarbetat för att få framtidens transporter att bli oberoende av fossila bränslen. Det är även en berättelse om hur övergången till hållbara färdsätt skapar attraktivare stadsmiljöer.

ElectriCity-samarbetet involverar ett brett fält av aktörer inom forskning, industri och myndighetsvärlden. Tillsammans utvecklar, demonstrerar och utvärderar de lösningar för hållbara, elektrifierade transporter i Göteborg och andra städer. Vid sidan av lösningar som bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser, har projektet även undersökt vilka nya förutsättningar för att leva och bo i staden som kan uppstå när bullret och avgaserna från fordonen minskar.
Det har i flera bemärkelser lett till en mer attraktiv stadsbild.

Stödet från Energimyndigheten gav mod att agera

Allt började med att Volvo Bussar under våren 2013 beviljades ett forskningsstöd från Energimyndigheten för att, ihop med Göteborg Energi, utveckla elbussar och laddhybrider med tillhörande laddinfrastruktur åt staden.
– Energimyndighetens stöd var helt avgörande för att staden skulle våga delta i projektet. Stödet gav oss mod att våga prova. Det betydde även mycket för vår förmåga att koordinera det breda spektrumet av aktörer som deltog i samarbetet, säger Malin Andersson, avdelningschef på Trafikkontoret i Göteborg.

Under 2015 skalades satsningen upp, en inomhushållplats uppfördes och ett antal elbussar sattes framgångsrikt i trafik på linje 55 genom centrala Göteborg, och senare även på linje 16.
Detta gav både mer och mindre förväntade resultat.
– Omställningen till elektrifierad busstrafik skapar en bättre stadsmiljö och en mer attraktiv kollektivtrafik. Något vi blev förvånade av var att busschaufförerna rapporterade att deras arbetsmiljö blev avsevärt bättre. Vi insåg dessutom att många resenärer hellre väntade och tog nästa buss, om det innebar att de fick resa med en av de här tysta elbussarna, säger Malin Andersson.

Länk till YouTube-intervju med Malin Andersson

Laddfordon når fler och stör färre

Under 2017 utökades insatsen på nytt med hjälp av stöd från Energimyndigheten. Nu kom samarbetet att omfatta elektrifierade ledbussar, distributionsfordon och sopbilar.
Det visade sig få en rad positiva synergieffekter.
– Eftersom laddfordon är tysta innebär det att man kan köra dem i områden där det finns bullerkrav som annars hade hindrat exempelvis kollektivtrafik eller sena transporter, säger Peter Engdahl, enhetschef på Energimyndigheten.

Med tysta lastbilar på vägarna kan en större andel transporter förläggas till natten – något som kan bidra till mindre trafik på dagarna och större resurseffektivitet. Övergången till fler elfordon i kollektivtrafiken skapar även förutsättningar för synliga och påtagliga förändringar av stadsbilden.
– När vi får elbussar kan vi också göra andra saker – köra på andra tider och andra ställen, som med vår inomhushållplats. Det är inte tekniken som sätter stopp här, utmaningen ligger i att förstå hur vi ska göra juridiskt när vi undersöker saker som att uppföra inomhushållsplatser vid entréer till exempelvis sjukhus, säger Peter Lindgren, koordinator för Electricity på Trafikkontoret i Göteborg.

Får tackbrev från invånare

Från början var planen att samarbetet skulle sträcka sig till 2018. I dag finns det inte längre någon definitiv bortre gräns för hur länge projektet ska sträcka sig. Planen är att Electricity-plattformen ska fortsätta att utvecklas och inspirera stadsutvecklingen i Göteborg och andra regioner under 2020-talet.

Nästa år kommer Västtrafik att börja rulla ut ytterligare närmare 200 elbussar som upphandlats under det gångna året. Det är stadens medborgare tacksamma för.
– Vi får tackbrev från göteborgare som verkligen uppskattar de här tysta fordonen. Vi har gammal trähusbebyggelse i branta backar där vi har svårt att göra bullerskyddsåtgärder på ett bra sätt. Tack vare nya tysta laddfordon kan de närboende få tillgång till kollektivtrafik utan buller, säger Malin Andersson.