Till innehåll på sidan
Illustrationer av olika transportmedel

Bild: Energimyndigheten

Konferens med fokus på Climate Smart Mobility

3 februari 2021 anordnas en till virtuell konferens om klimatsmart mobilitet i nordiska städer. Konferensen riktar sig till dig som arbetar med transport, energi och samhällsplanering inom kommun, region eller nationella myndigheter i Norden.

Under dagen ges presentationer från städer och regioner runt om i Norden som delar med sig av goda exempel och lärdomar på temat klimatsmart mobilitet och hållbara städer. Det finns även möjlighet att påverka innehållet i konferensen. Konferensen är gratis och hålls på engelska.

2018 lanseras fyra projekt kopplade till att Sverige tar över ordförandeskapet inom Nordiska ministerrådet, som är de nordiska regeringarnas samarbetsorgan. Projekten är inom områden där det finns ett tydligt nordiskt mervärde av att växla upp samarbetet och erfarenhetsutbytet. Energimyndigheten har huvudansvaret för projektet ”Hållbara nordiska städer med fokus på klimatsmart mobilitet” men ska driva det i samarbete med Trafikverket och i dialog med Transportstyrelsen, Naturvårdsverket, Boverket och Tillväxtverket. Till projektet har det att knutits en nordisk referensgrupp för att ytterligare få med det nordiska mervärdet och deltagandet i projektet. Syftet med projektet är att bidra till en hållbar stadsutveckling genom att stödja omställningen till fossilfria och hållbara transporter i nordiska städer och stadsregioner. Projektet har inneburit att samarbeta och byta erfarenheter med övriga nordiska länder för att bland annat hitta lösningar för laddning av elfordon och skapa attraktiva och klimatsmarta transporter i städer. Projektet startades 2018 och avslutas i februari 2021 med en konferens och en slutrapport.

Nordiska städer är och vill vara föregångare inom detta område och projektet har visat att det finns gott om relevant kunskap i de nordiska länderna. Förmågan att lära av exempel och genomföra efterföljande politiska åtgärder är dock beroende av myndigheternas förmåga att förmedla denna kunskap till operativ praxis. Att investera i lokal kapacitetsuppbyggnad säkerställer förutsättningarna för att genomföra politiska åtgärder i stor skala, vilket är nödvändigt för att uppnå nationella klimatmål såväl som Paris-avtalet. Detta projekt har identifierat stadslogistik, elektrisk mobilitet och jämställdhet mellan könen samt behov och perspektiv hos unga och äldre som särskilt viktiga.

Detta projekt vill betona potentialen att lära sig mellan de nordiska länderna. De nordiska länder har kommit olika långt inom olika delar av klimatsmart mobilitet vilket ger goda möjligheter att lära sig av varandra. Det har varit stort intresse för vad som görs i andra nordiska länder och deltagarna har uttryckt förhoppningar om att fortsätta utbyta kunskap och erfarenheter. Hållbar mobilitet kräver gränsöverskridande samarbete. Dessa gränser kan vara nationella, men det finns också mellan akademi, privat och offentlig sektor.

Mer information om konferensen finns i kalendern