Till innehåll på sidan
Handbok i klimatpåverkan på kulturarv. Kristianopels ringmur.

Kristianopels ringmur. Foto: Helen Simonsson (CC BY)

Handbok i klimatpåverkan på kulturarv

Vilka konsekvenser får klimatförändringarna för kulturarvet? Hur kan vi förebygga och minimera skador? ”Handbok i klimatpåverkan på kulturarv” är ett konkret stöd för dig som arbetar med att förvalta kulturmiljöer. ”Handbok i klimatpåverkan på kulturarv” är en översättning och anpassning till svenska förhållanden av Historic Environment Scotlands “A Guide to Climate Change Impacts”. 

– Den svenska versionen har tagits fram av oss på Riksantikvarieämbetet. Vi hoppas att den ska bidra till att öka medvetenheten om klimatförändringarnas konsekvenser för kulturarvet och vara ett konkret stöd i arbetet för att skydda och stärka det, säger Therese Sonehag, utredare på Riksantikvarieämbetet.

Konkret vägledning

Handboken är en kortfattad och konkret introduktion till hur klimatförändringarna påverkar på kulturarvet. På ett enkelt och pedagogiskt sätt går den igenom olika klimatrelaterade risker. Hur de påverkar olika kategorier av kulturarv. Och vilka åtgärder som man kan vidta för att förebygga eller minimera skador och förlust.

Handboken kan användas både som en inspiration i inventeringen av klimatrelaterade risker och som stöd i planeringen av åtgärder. Den riktar sig till alla som arbetar med att förvalta kulturmiljöer, till exempel länsstyrelser, kommuner, ideella föreningar och fastighetsägare.

Handbokens områden

Handboken är indelad i sju olika områden som beskriver sju olika kategorier av kulturarv och hur klimatförändringarna påverkar dem.

Varje avsnitt inleds med en övergripande beskrivning av respektive kategori och kompletteras med en överskådlig tabell. Tabellen beskriver olika klimatfaror, när dessa kan uppstå, hur de påverkar olika typer av kulturarv och vilka åtgärder som kan vara lämpliga.

– Sammantaget ger det en bra utgångspunkt för att öka medvetenheten om olika typer av klimatkonsekvenser och stimulera till diskussioner om möjliga åtgärder, säger Therese Sonehag.

De sju områden som ingår i handboken är: byggnader och anläggningar, parker och trädgårdar, kulturlandskap och biologiskt kulturarv, kulturarv under vatten, strandnära kulturmiljöer, arkeologiska lämningar samt samlingar, föremål och interiörer.

För mer information

Ta del av handboken i klimatpåverkan på kulturarv på Riksantikvarieämbetets webbplats

A Guide To Climate Change Impacts på Historic Environment Scotlands webbplats

Kontaktperson: Therese Sonehag, Kulturmiljöavdelningen, Riksantikvarieämbetet, 08-5191 84 14, therese.sonehag@raa.se