Till innehåll på sidan
Gestaltad livsmiljö för hälsa och välbefinnande. Stomme till ett hus. Foto: Elisabeth Ohlson Wallin

Foto: Elisabeth Ohlson Wallin

Gestaltad livsmiljö för hälsa och välbefinnande

Sök medel för forskning- och innovationsprojekt som bidrar till ny eller fördjupad kunskap och lösningar för hur gestaltade livsmiljöer kan främja människors hälsa och välbefinnande. Utlysningen lägger stor vikt på samverkan mellan olika sektorer och aktörer för att tillsammans arbeta för att utveckla relevanta lösningar.

Utlysningens syfte är att bidra till kunskap och lösningar för hur gestaltning och utformning av livsmiljöer främjar hälsa och välbefinnande. Utlysningen lägger stor vikt på samverkan mellan olika sektorer och aktörer för att tillsammans arbeta för att utveckla relevanta lösningar.

Livsmiljöer är platserna och byggnaderna där vi människor bor, arbetar och lever våra liv, inkluderat det offentliga rummet med parker, gator och torg. I den gestaltade livsmiljön ingår den del av byggd miljö som handlar om hur arkitektur, form, design, offentlig konst och kulturmiljö kan bidra till formandet av en långsiktigt hållbar och väl gestaltad livsmiljö.

Vi välkomnar forsknings- och innovationsprojekt som på ett konkret sätt undersöker och föreslår hur en gestaltad livsmiljö kan utformas som bidrar positivt till människors hälsa och välbefinnande. Det kan handla om exempelvis planering, byggande, renovering, förvaltning, riktlinjer, regelverk, uppföljning samt användning av den byggda miljön.

Exempel på relevanta områden för utlysningen är:

  • Planering och utformning av den byggda miljön, exempelvis byggnaders och infrastrukturers gestaltning och placering i förhållande till varandra, samt även hur vi formar miljöer mellan byggnader för att på bästa sätt bidra till hälsa och välbefinnande.
  • Renovering, omvandling och utveckling av befintliga hus och områden. Framtidens städer och samhällen är till stor del redan byggda. Men de behöver bli anpassade och utvecklade för att skapa hållbara miljöer som kännetecknas av god hälsa och välbefinnande.
  • Utformning av livsmiljöer, exempelvis grönområden, som kan främja rörelse och aktivitet för många olika grupper i samhället, som exempelvis äldre, ungdomar och personer med funktionsnedsättningar.
  • Gestaltning av byggnader och livsmiljöer för att motverka psykisk ohälsa och ensamhet.
  • Utformning och materialval som bidrar till hälsosamma inom- och utomhusmiljöer, kopplat till exempelvis dagsljus, buller och luftföroreningar.

Kreativa projektförslag som adresserar både sociala och miljömässiga hållbarhetsaspekter i såväl gestaltandet som användandet av olika sorters livsmiljöer uppmuntras. Projekt kan med fördel koppla samman gestaltningsfrågan med andra frågeställningar och initiativ, exempelvis avseende klimatanpassningsåtgärder och energieffektiviseringsåtgärder, för att skapa synergier som kan främja hälsa och välbefinnande.

Projekten kan beröra hela skalan från planering till byggnadens arkitektur, från den lokala nivån till den nationella nivån och från landsbygd till stad. Det är även möjligt att studera internationella exempel för att dra lärdomar av vikt för den svenska kontexten.

Utlysningen som helhet och de finansierade projekten förväntas leda till:

  • Ny eller fördjupad kunskap och nya lösningar för hur gestaltade livsmiljöer kan främja hälsa och välbefinnande.
  • Samverkan över discipliner och sektorer, samt olika typer av organisationer.
  • Resultat som leder till förändrad samhällsbyggnadspraktik i Sverige eller utomlands.
  • Stärkt kompetensförsörjning rörande gestaltningsfrågor kopplat till hälsa och välbefinnande i samhället.

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Projekt som bidrar till kunskap och lösningar för hur gestaltade livsmiljöer kan främja hälsa och välbefinnande.

VEM KAN SÖKA?

Forskningsutförare, offentliga organisationer, företag (ej enskild firma) och andra organisationer som uppfyller Formas krav på medelsförvaltareLänk till annan webbplats.. Projektgruppen ska bestå av minst en projektpart från en forskningsutförare och minst en behovsägare från näringsliv, offentlig sektor eller annan relevant organisation som exempelvis bransch och/eller intresseorganisation. Minst en forskare som har avlagt doktorsexamen ska medverka i projektet.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Du kan söka för 2-, 3 eller 4-åriga projekt. Projektbidrag kan maximalt omfatta 1,5 miljoner kronor per år i genomsnitt över de år ansökan avser. Maximalt projektbidrag för en 4-årig ansökan är således 6 miljoner kronor.
Öppen: 147 dagar kvar. Sök senast: 2023-10-17 14:00

Sök medel för forskning- och innovationsprojekt som bidrar till ny eller fördjupad kunskap och lösningar för hur gestaltade livsmiljöer kan främja människors hälsa och välbefinnande. Utlysningen lägger stor vikt på samverkan mellan olika sektorer och aktörer för att tillsammans arbeta för att utveckla relevanta lösningar.

Innan du ansöker

All information om vad din ansökan ska innehålla, hur du går till väga för att söka och om bedömningsprocessen finns i texten nedan.

Observera att detta ansökningsförfarande och formuläret skiljer sig åt från Formas ordinarie utlysningar för forskningsprojekt. Se mer under rubriken ”Så här ansöker du”.

Om utlysningstexten blivit förändrad efter publicering anges ändringarna under revisionshistorik.

Så här ansöker du

Din ansökan till Formas gör du i vårt ansökningssystem Prisma. Där lägger du in den information som behövs för din ansökan.

Planera och fyll i er ansökan i god tid innan utlysningen stänger. Om obligatoriska fält saknar information när ansökan skickas in kommer det inte gå att registrera ansökan. Det är möjligt att registrera en ansökan, och sedan ta tillbaka den och registrera den igen ett obegränsat antal gånger innan utlysningen stänger. När utlysningen har stängt går det inte att skicka in, eller lägga till information i en ansökan. Inga kompletteringar eller efterregistreringar är tillåtna, om inte särskilt efterfrågade av Formas.

Nedan följer information och instruktioner om person- och organisationskonton i Prisma. Vänligen läs instruktionerna noggrant, även om du har sökt medel från Formas tidigare.

Efter du har lämnat in din ansökan

Du kan göra ändringar i din registrerade ansökan, avregistrera den och registrera på nytt, fram till utlysningen stänger kl. 14:00 tisdag 17 oktober 2023. När utlysningen har stängt går det inte att skicka in, eller lägga till information i en ansökan. Inga kompletteringar eller efterregistreringar är tillåtna, såvida inga fel påvisats i Prisma eller om inte särskilt efterfrågade av Formas.

Din slutregistrerade ansökan går automatiskt ut till medelsförvaltare när utlysningen stängts.

Kontaktinformation

För frågor om utlysningens innehåll

Lisa Larsson, forskningssekreterare | lisa.larsson@formas.se

Jon Loit, forskningssekreterare | jon.loit@formas.se

Anna Kuznetcova, forskningshandläggare | anna.kuznetcova@formas.se