Till innehåll på sidan
Skissbild över grön stadsmiljö

Det finns ett stort intresse bland landets städer och näringslivsaktörer att arrangera samhällsbyggnadsexpon. Bo- och samhällsexpo Vallastaden 2017 i Linköping attraherade många besökare och fick stor uppmärksamhet. Illustration: David Einar/Vallastaden

Förslag till Plusstad och världsutställning 2030

Samordning för bostadsbyggande (SOU Fi N 2017:08) har tillsammans med Fossilfritt Sverige lämnat ett förslag till nationell kraftsamling för export av innovativ stadsutveckling – Plusstad och världsutställning 2030 till regeringen. Förslaget stödjs av kommuner och andra viktiga aktörer i genomförandet.

Plusstaden är ett kommunikativt och organisatoriskt ramverk som ökar takten och höjer ambitionsnivån i arbetet för hållbar stadsutveckling och som också ger andra plus i samhällsbyggandet. Stadsdelar som planeras, byggs och byggs om i Sverige de kommande tio åren ges stärkta förutsättningar att nå hållbarhetsmålen och bidrar därtill att skapa värden som kommer hela staden och dess invånare till godo.

Förslaget innehåller också en världsutställning i Sverige 2030 kan vara en katalysator för att sprida kunskap om en fossilfri hållbar samhällsutveckling och goda livsmiljöer, både i Sverige och internationellt.

 

Plusstadskoncept
Genom ett plusstadskoncept föreslås en kraftsamling för att etablera en kultur och struktur som gynnar innovation och högt ställda sociala, ekonomiska och miljömässiga mål. Nya synergi- och systemlösningar ska ge en ökad takt i omställningen. Stadsexpon kan genomföras i ett antal städer fram till år 2030. Varje ny stadsexpo innebär höjda ambitionsnivåer – 30 års utveckling ska nås på 10 år.

2030 är ett viktigt år för både miljö och hållbar utveckling. För det första är 2030 målåret för FN:s initiativ Agenda 2030, om ökad välfärd, rättvisa och en skyddad planet. För det andra är 2030 avstämningspunkten för halverade globala koldioxidutsläpp enligt Parisavtalet.