Till innehåll på sidan
En illustration av en drönare som flyger med ett paket

Bild: IQ Samhällsbyggnad

Drönare som en del av den smarta hållbara staden

Urban ICT Arena och IQ Samhällsbyggnad genomför med finansiering från Vinnova en förstudie till en öppen testbädd – Urban Drone Testbed – som skapar förutsättningar för en ny typ av infrastruktur i luftrummet.

Användningen av drönare ökar över hela världen och Sverige är inget undantag. Med hjälp av den snabbt framväxande drönartekniken kan nya tjänster och produkter utvecklas och bidra till en mer hållbar stadsmiljö. Men idag saknas det miljöer där fälttester av drönare kan göras. Det saknas också en infrastruktur och ett regelverk. Det hämmar utvecklingen. Därför genomför nu Urban ICT Arena och IQ Samhällsbyggnad en förstudie till en öppen testbädd.

Förstudiens mål är att samla nyckelaktörer och identifiera de förutsättningar som krävs för att utveckla och testa hårdvara, programvara och riktlinjer relaterat till drönare, för att i förlängningen designa ett socio-tekniskt system för storskalig, regelbunden drönaranvändning i stadsmiljö. Denna testbädd – Urban Drone Testbed – kommer att ha sin bas i Kista utanför Stockholm, som är världens näst största IT-kluster efter Silicon Valley.

Testbädden ska fungera som en ”kvadrupel helix”-nod där akademi, näringsliv och offentlig sektor och, kanske viktigast, samhällets medborgare kan mötas och interagera. Målet är att etablera en testbädd som är öppen för både privata och offentliga aktörer som vill utveckla och testa drönartjänster som kan vara relevanta för deras verksamhet. En viktig aspekt av testbädden kommer också vara att involvera medborgarna.

Projektets styrgrupp utgörs av representanter från Urban ICT Arena, IQ Samhällsbyggnad, Ericsson ONE, Telia, Luftfartsverket, Trafikverket, Linköpings Universitet, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), KTH:s Smart Mobility Lab, Stockholms Stad, RISE och Globhe. Dialog förs även med Transportstyrelsen, Post- och telestyrelsen och Datainspektionen. Projektet har också en referensgrupp med små och medelstora drönarföretag, som är potentiella användare av testbädden. Dessa företag bidrar inte bara med värdefulla insikter kring tekniska aspekter utan även kring testbäddens affärsmodell.

En SWOT-analys har gjorts för att identifiera möjligheter och fallgropar för drönartransporter i staden och ett förslag till flygzoner har skapats. I korthet har analysen visat att testbädden inte bara har potential att stimulera tekniska och affärsmässiga innovationer samtidigt som den skapar värde för medborgare, utan även kommer att möjliggöra testning och validering av drönarteknologier, något som är efterfrågat av drönarbranschen.

I mars 2019 åkte projektledargruppen till San Francisco och San Diego för att träffa representanter från Uber, NASA, Fortem Technologies, Association for Unmanned Vehicle Systems International, Planck AeroSystems och San Diego Regional Economic Development Corporation. San Diego besöktes eftersom staden har valts ut av U.S. Department of Transportation för att utföra drönartester som en del av Unmanned Aircraft Systems Integration Pilot Program.

Förstudien ska vara klar i slutet av juni 2019 och kommer att landa i en ansökan till Vinnova om en fullskalig testbädd.

Text: David Bohn Stoltz