Till innehåll på sidan
Tre personer sitter vid ett skrivbord och arbetar, det ligger ritningar på bordet

Bild: Malachi Witt/Pixabay

Boverket koordinerar Sverige i ett nytt europeiskt Bauhaus

I uppdraget ingår att sprida kunskap om initiativet till berörda aktörer, möjliggöra nordisk och nationell samordning samt lyfta fram ett antal goda exempel som svarar mot initiativets inriktning på hållbarhet, inkludering och estetik.

Boverket ska löpande följa utvecklingen av NEB, vid behov bistå Regeringskansliet i dess arbete med anledning av initiativet och föreslå hur arbetet i Sverige kan fortsätta efter att uppdraget avslutats.

Det etablerade samarbetet kring NEB som Boverket bedriver tillsammans med Energimyndigheten, Formas, Statens centrum för arkitektur och design, Vinnova, Innovationsföretagen, Research Institutes of Sweden AB (RISE) och Sveriges Arkitekter, ska beaktas i arbetet. Boverket ska även inhämta synpunkter från övriga myndigheter i Rådet för hållbara städer samt från andra berörda lokala och regionala aktörer.

– Nu när uppdraget landat hos oss och det är dags att börja bygga upp koordineringen kring detta initiativ i Sverige och i Norden. Att få ihop den miljömässiga hållbarheten med den sociala och kulturella är av största vikt när vi ska utveckla städer och samhällen. Gestaltning och design är viktiga verktyg för att skapa ett hållbart samhälle och livsmiljöer som både är miljömässigt hållbara och även härliga och välkomnande för alla. Vi vill ge förutsättningar för aktörer runt om i hela Sverige att skapa och utveckla platser och miljöer som människor kan vara stolta över länge, Helena Bjarnegård riksarkitekt och ordförande i Rådet för hållbara städer.

Boverket får i uppdrag av regeringen att koordinera Sveriges deltagande Europeiska kommissionens initiativ om ett nytt europeiskt Bauhaus. Syftet är att ge bra förutsättningar för Sverige och svenska aktörer att bidra till initiativet och att ta del av de satsningar som aviseras.

– Den gröna omställningen måste vara rättvis och bidra till att skapa miljöer där människor vill leva. Därför uppskattar vi i den svenska regeringen initiativet från Europeiska kommissionen om ett nytt europeiskt Bauhaus, som lyfter fram betydelsen av estetiska, sociala och kulturella värden i samhällsbyggandet, säger bostadsminister Märta Stenevi.

– Omsorgsfull gestaltning av våra livsmiljöer, där arkitektur, form, design, konst och kulturmiljö tillvaratas, är en förutsättning för inkluderande hållbara och attraktiva samhällen. Svenska aktörer har gott internationellt anseende inom hållbar stadsutveckling och gestaltad livsmiljö och vi är övertygade om att ett aktivt svenskt deltagande i ett nytt europeiskt Bauhaus kan bidra till frågornas utveckling både i Sverige och i övriga länder, säger kulturminister Amanda Lind.

Läs uppdraget i sin helhet på Regeringens webbplats – Uppdrag att koordinera Sveriges deltagande i ett nytt europeiskt Bauhaus (regeringen.se)

Om ett nytt europeiskt Bauhaus (NEB)

NEB aviserades av kommissionen hösten 2020 i meddelandet En renoveringsvåg för Europa – miljöanpassa våra byggnader, skapa jobb och förbättra liv (COM[2020] 662 final) och lanserades i januari 2021. NEB syftar till att stärka estetiska, sociala och kulturella värden i den gröna omställningen av samhället, dvs. arbetet för att nå EU:s klimatmål om en klimatneutral union senast år 2050. Genomförandet av initiativet är kopplat till andra delar av EU:s politik, bl.a. kommande Horisont Europa, återhämtningsplanen och sammanhållningspolitiken.