Till innehåll på sidan
Två personer i en stor sal

Göran Enander, landshövding i Uppsala län och Helena Bjarnegård, ordförande i Rådet för hållbara städer.

Bostadskonferens i Uppsala län med tema omställningskraft

Tisdag 15 december 2020 genomfördes den årliga regionala bostadskonferensen i Uppsala län. Temat var omställningskraft och konferensen arrangerades i samverkan med Rådet för hållbara städer. Göran Enander, landshövding i Uppsala var värd för dagen tillsammans med Helena Bjarnegård, ordförande i Rådet för hållbara städer.

Samtliga av Uppsala läns kommuner växte under 2019 och befolkningen förväntas öka även under 2020. Just befolkningsökningen är en av flera goda förutsättningar för länet, vilket Göran Enander lyfte fram i sitt inledningsanförande.

– Utöver den goda befolkningstillväxten har vi ett gynnsamt geografiskt läge med närhet till huvudstadsregionen. Vi ser viktiga infrastruktursatsningar framför oss och en fortsatt hög byggtakt. Likaså skapar våra två universitet, tillsammans med en kunskapsintensiv industri, goda förutsättningar för länet. Men den pågående pandemin gör utvecklingen mer svårbedömd, sade Göran Enander.

Att skapa omställningskraft, menar han, är avgörande för en fortsatt gynnsam utveckling. Omställningskraft kommer, när människa och system kombineras för nya hållbara lösningar.

– Genom samverkan mellan akademi, näringsliv och samhälle skapas en hållbar samhälls- och stadsutveckling. Innovationsmiljön i Uppsala län ger förutsättningar för att hitta hållbara lösningar på de samhällsutmaningar som vår tillväxt ger upphov till.

Att det behövs byggas bostäder som människor har råd med, var en annan punkt som Göran Enander lyfte. Och han välkomnade den bostadssociala utredning som pågår just nu.

Temat för konferensen, omställningskraft, arbetas det även med inom Rådet för hållbara städer och under dagen belystes temat ur såväl ett nationellt som regionalt och lokalt perspektiv. Bland annat talade Boverkets generaldirektör Anders Sjelvgren om omställningskraft och hållbart byggande och rådets ordförande tog upp frågan om den helhetssyn och det tillsammansarbete som krävs om vi ska kunna skapa goda och hållbara livsmiljöer för människor.

– Att koppla ihop statliga med regionala och lokala initiativ är en framgångsfaktor och idag kunde vi lyfta fram kunskap både från myndigheterna inom rådet och från länets kommuner, säger Helena Bjarnegård.

–  Ett av syftena med Rådet är att stödja kommunerna och genom att ta in Rådets kompetens i vår ordinarie plattform kan vi kan lyfta upp både regionala och nationella exempel. Det är viktigt att vi får med alla kommuner i länet och i programmet finns exempel på både innovationskraft och handfasta frågor, berättar Göran Enander.

Under dagen bjöds det på exempel från Enköping, Tierp och Uppsala kommun under rubriken ”Hållbara livsmiljöer i framtidens samhällsutveckling” med utgångspunkt från bland annat dialogprocesser, utformning av hållbara livsmiljöer för alla och framtida samhällsutveckling i form av vattenförsörjning. Länsstyrelsen tog också upp frågor om eleffektsutbyggnadens betydelse för utvecklingen i länet samt regional vattenförsörjning.

Den regionala bostadskonferensen sändes från Rikssalen på Uppsala slott och deltagare från länets samtliga kommuner fanns med på länk. Under 2021 kommer Rådet för hållbara städer att genomföra liknande möten och konferenser i län runt om i Sverige.

– Rådet för hållbara städer ska stärka kommunernas förutsättningar och för myndigheterna som ingår i Rådet är det viktigt att komma ut i landet och föra dialog med både stora och små kommuner. För att nå omställningskraft behöver vi vara många som bidrar och drar åt samma håll, alla kommuner är viktiga, avslutar Helena Bjarnegård