Rådet för Hållbara Städer

Delta i öppen konsultation om nytt program inom stadsfrågor

I förberedelserna för programmet Driving Urban Transitions vill forskningprogrammet JPI Urban Europe bjuda in dig att dela dina perspektiv. Berätta hur de urbana utmaningarna du möter i ditt arbete återspeglas i det framlagda förslaget eller vilka åtgärder du anser mest lämpliga för att ta nästa steg för uppnå förändring i urbana sammanhang.

 • Av: IQ Samhällsbyggnad

  Risk för sämre luftkvalitet i täta och gröna städer

  Förtätning av staden ger effektivare användning av infrastruktur, service och minskade transporter. Men förtätningen ökar också risken för att stadsluften försämras när luftgenomströmningen minskar. En ny studie visar att det går att undvika genom strategisk placering av byggnader och växtlighet.

  • Av: Redaktionen Hållbar stad

   Avgiftsfri kollektivtrafik inget mirakelmedel för mer hållbart resande

   Som första land i välden introducerar Luxemburg nu avgiftsfri kollektivtrafik för alla. På lokal och regional nivå har åtgärden tidigare testats på flera håll runtom i världen. Erfarenheterna från dessa tidigare försök visar att avgiftsfri kollektivtrafik inte är ett mirakelmedel för att öka resandet i kollektivtrafiken och minska resandet med bil.

   • Av: K2 - Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik

    Mest lästa artiklarna

    Sociala värden och barnperspektiv inom stadsbyggnad – från fina ord till verkligt genomslag?

    Frågor om social hållbarhet får allt högre prioritet inom flera områden i samhällsplaneringen. Vi kan idag stödja oss på både forskning och erfarenhet och flera olika metoder och verktyg testas för att få in perspektivet i planprocessen. Trots detta är vi många som upplever att de sociala värdena, och framförallt barnperspektivet, inte får tillräckligt gehör när besluten väl tas. Vad krävs för att de ska tas på allvar och få genomslag?

    Av: Ekologigruppen

    Urban Layers – grönskande dagvattenlösning på liten yta

    Arbetet med att få till och upprätthålla gröna städer behöver ständigt ske på olika plan och skalnivåer. När vi jobbar med hållbara städer och stadens grönska finns det många olika infallsvinklar men oftast ett gemensamt problem: konkurrensen om utrymmet i staden. Den tekniska lösningen Urban Layers är ett konkret sätt att i den lilla men ack så viktiga skalan svara upp mot denna utmaning. Med på köpet kommer mervärden!

    Av: Ekologigruppen

    Gestaltad livsmiljö – arkitektur, form, design, konst och kulturarv i offentlig miljö

    I en gemensam satsning mellan Boverket, ArkDes, Formas, Riksantikvarieämbetet och Statens konstråd utlyser Formas medel till fyraåriga forskningsprojekt om totalt 4 miljoner kronor per projekt. Forskningen ska belysa de konstnärliga perspektiven och den offentliga konstens roll i utformningen av hållbara gestaltade livsmiljöer.

    Av: Formas tillsammans med Boverket, ArkDes, Riksantikvarieämbetet och Statens konstråd
    Ett forum för samverkan, idéer och diskussion kring hållbar stadsutveckling.

    Kalendarium

    Gå till kalendariet
    På kartan kan du se de platser som våra artiklar och event pratar om
    • Filter: