Till innehåll på sidan
Vågbrytare vid Skagen

Bild: Cecilia Näslund/Boverket

Vägledning om klimatrisker i översiktsplanering

Den fysiska planeringen är ett av de viktigaste områdena där klimatförändringarna och dess effekter kan förebyggas och tas om hand. I översiktsplanen ska kommunen redogöra för sin syn på klimatrelaterade risker i den byggda miljön och hur dessa risker kan minska eller upphöra. Boverket har tagit fram en ny vägledning till stöd för kommunernas arbete med klimatrelaterade risker i översiktsplanering.

Vägledningen handlar om hur kommunen kan hantera klimatrelaterade risker i sin översiktsplanering och vad som avses med klimatrelaterade risker i det sammanhanget. Den beskriver hur länsstyrelsen kan ge stöd i arbetet och hur kommunen kan genomföra en riskbedömning. Vägledningen förklarar innebörden av PBL:s krav att kommunen ska ge sin syn på klimatrelaterade risker och visar på strategier som kan användas för att hantera riskerna. Den visar också hur en kontinuerlig översiktsplanering fungerar som stöd för att successivt vidareutveckla arbetet med klimatanpassning av den byggda miljön.

Vägledningen i sin helhet finns på Boverkets webbplats – Klimatrisker i översiktsplanering (boverket.se)