Till innehåll på sidan
Symbolen för FNs Globala mål i Agenda 2030 med illustrationer

Genom att ta tillvara och integrera ekosystemtjänsterna i planering, byggande och förvaltning bidrar vi till att nå flera av de globala hållbarhetsmålen. Illustration: Boverket/The New Division.

Vägledning om ekosystemtjänster och grönska

Boverket har på uppdrag av regeringen tagit fram en vägledning och utvecklad metod för att ta tillvara och integrera stadsgrönska och ekosystemtjänster i planering, byggande och förvaltning av den byggda miljön. Parker, grönområden och tätortsnära natur är här viktiga förutsättningar. Med naturens hjälp kan den byggda miljön bli mer hållbar, hälsosam och attraktiv. Senast år 2025 ska en majoritet av Sveriges kommuner integrera ekosystemtjänster i planering, byggande och förvaltning av den byggda miljön i städer och tätorter.

Vägledningen riktar sig till dig som arbetar med planering, byggande och förvaltning av den byggda miljön i städer och tätorter. Den handlar om varför och hur vi kan integrera stadsgrönska och ekosystemtjänster i översiktsplanering, detaljplanering, bygglov, byggande och förvaltning.

ESTER – verktyg för ekosystemtjänstanalys

Boverket har tagit fram en prototyp för ett verktyg för att kunna analysera ekosystemtjänster. Verktyget kallar vi för ESTER 1.0. ESTER kan användas i tidiga skeden av ett byggprojekt eller ett planarbete för att kartlägga vilka skeden av ett byggprojekt eller ett planarbete för att kartlägga vilka ekosystemtjänster som finns på platsen, vilka som saknas och hur ekosystemtjänsterna skulle kunna påverkas av ett projekt eller en byggnation.

Ikoner och illustrationer

Som en del av vägledningen har Boverket tillsammans med Naturvårdsverket och föreningen C/O City tagit fram ikoner och illustrationer om ekosystemtjänster som är fria att använda för alla som vill. Sätt dem på en karta, använd dem i presentationer, eller tryck dem i informationsmaterial!

Alla ikoner och illustrationer kan laddas nedfrån Boverkets webbplats.