Till innehåll på sidan
Utlysning: Klimatneutrala och socialt hållbara kommuner 2024. Foto på vuxen och barn som cyklar i ett bostadsområde.

Foto: Scandinav/Boverket

Utlysning: Klimatneutrala och socialt hållbara kommuner 2024

Vi står inför stora samhällsutmaningar som berör såväl klimatförändringar, global uppvärmning och koldioxidutsläpp som boendesegregation, utanförskap och ojämlik folkhälsa. Om sex år ska Agenda 2030-målen vara uppnådda. Nu är det tid att agera, att omsätta kunskap till handling. Se till att forskning kommer till nytta för att ställa om till ett hållbart samhällsbyggande som inte överskrider de planetära gränserna.

Den lokala nivån och kommunerna har en central roll i denna omställning. Det är i det lokala som omställningen ska äga rum. Kommunerna är centrala aktörer i och med att de har planmonopol. De är i många fall stora markägare samt har stor rådighet över lokala beslutsprocesser. Kommunerna fungerar även som samordnare mellan kommunernas ledningar och medborgare samt det lokala näringslivet och civilsamhället. Regionerna har också en viktig roll då de arbetar med större geografiska områden. De leder och samordnar planeringsfrågor som går över kommungränserna.

Klimatneutralitet

I arbetet mot klimatneutralitet är det avgörande att skapa arbetssätt, lösningar och livsmiljöer för alla som är långsiktigt hållbara för alla. Det kan exempelvis handla om att integrera arbetet med klimatneutralitet med att minska boendesegregationen. Det kan också vara att skapa delaktighet och legitimitet vid etablering av nya infrastrukturer, förändra resebeteenden och möjliggöra mer jämlik folkhälsa. Det är viktigt att de samhällen vi planerar och bygger har attraktiva livsmiljöer. De bör vara långsiktigt hållbara och präglas av demokrati och delaktighet som skapar förutsättningar för alla, oavsett bakgrund och ekonomiska förutsättningar, att inkluderas i omställningsarbetet.

Hållbart samhällsbyggande

För att vi som samhälle ska kunna nå ett mer hållbart samhällsbyggande, krävs flera strukturella skiften som kräver att vi ställer om våra sociotekniska och socioekologiska system. Sådana skiften innebär en transformativ systemförändring som omfattar tekniska lösningar, förändringar av beteenden, kultur och normer samt förändring hos våra styrande organisationer. Sammantaget kräver denna omställning nya djärva tillvägagångssätt och att vi arbetar systemövergripande bortom vanliga systemgränser och stuprör.

Vad kan du söka för?

Projekt som tar sig an en utmaning som ska integrera klimatneutralitet och arbete med social hållbarhet för att påskynda omställningsarbetet i en kommun eller region.

Vem kan söka?

Huvudsökande ska vara en kommun eller region. Endast flerpartsansökningar, där minst en part är en kommun eller region och minst en part är ett universitet, högskola eller forskningsinstitut. Ytterligare medsökande kan vara exempelvis kommun, region, eller forskningsutförare. Företag kan delta in-kind.

Övrigt

Utlysningen öppnar för ansökningar 3 april, och sista datum är 4 september 2024.

Mer om utlysningen

Mer information (på formas.se)