Till innehåll på sidan
Växtbeklädda skyskrapor mot blå himmel

Bild: Vinnova

Utlysning från Vinnova: Klimatanpassning i den byggda miljön

En av de stora utmaningarna vi står inför är att anpassa samhället till de klimatförändringar som redan sker och förväntas förvärras med ett förändrat klimat. Dit hör bland annat värmeböljor, med påföljande torka och brand, som ökar risken för dödlighet hos utsatta grupper.

Skyfall som ökar risken för översvämningar och ökade risker för ras, skred och erosion vilket kan få stora konsekvenser för infrastruktur och bebyggelse. Stigande havsnivåer och tillfälliga översvämningar vid stormar är ytterligare exempel.

Till detta tillkommer även de klimatpåverkande utsläppen som ofta är tätt sammankopplade med luftföroreningar och relaterade hälsoaspekter. Det behövs därför innovation och hållbara lösningar för att klimatanpassa städer och samhällens fysiska strukturer och den byggda miljön, inklusive grönytor, dagvatten och V/A infrastruktur.

För en hållbar mark- och vattenanvändning behöver samhället planera och hitta kostnadseffektiva, flexibla metoder för att stärka resiliensen i befintlig och framtida bebyggelse och infrastruktur så att dessa anpassas till föränderliga fysiska förutsättningar.

Detta är en utlysning inom Vinnovas prioriterade område hållbar samhällsbyggnad. Utlysningen är en del av en gemensam satsning på klimatanpassning av byggd miljö mellan Vinnova och Formas. Satsningen består av två utlysningar där det går att ansöka för 2-åriga innovationsprojekt hos Vinnova med möjlighet till fortsatt finansiering och för 4-åriga forskningsprojekt via Formas.

Läs mer om utlysningen på Vinnovas webbplats – Klimatanpassning i den byggda miljön | Vinnova

Den 15 april kl 9.00-11.30 anordnas ett informationsmöte om utlysningen tillsammans med Formas , anmälan: Event registration form (anpdm.com)

Läs mer om Formas utlysning med fokus mot akademin: Läs mer om Formas del av satsningen.

Kontakt för utlysningen är

Lars Friberg

Lars.friberg@vinnova.se