Till innehåll på sidan
Utlysning: Digitalt samhällsbyggande i praktiken. Foto: iStock

Utlysning: Digitalt samhällsbyggande i praktiken

Det här är en utlysning som ska bidra till en hållbar utveckling av vår bebyggda miljö. Det ska ske genom projekt där en central del är att använda digitaliseringen som verktyg för ökad hållbarhet inom samhällsbyggnadsområdet. Det gäller både avseende processerna och dess resultat samt den bebyggda miljön. 

Ansökningar kan adressera såväl processer, samarbetsformer, affärsmodeller som teknik. Syftet med utlysningen är att öka takten i den digitala transformationen, genom aktiviteter som berör aktörer i hela värdekedjan från planering till långsiktig förvaltning av bebyggd miljö. Projekten ska adressera minst ett av programmets fyra temaområden Smart Built Environment Temaområden (på smartbuilt.se).
Projekten ska bidra till att effekter och mål som är identifierade i programmets effektlogik uppnås. Smart Built Environment Effektlogik 3.0 (på smartbuilt.se).

Utlysningen omfattar en finansiering på ca 40 miljoner kronor plus krav på medfinansiering för varje projekt som helhet på minst 50 procent av projektens kostnader.

Medelsförvaltare ska vara en svensk organisation och minst en projektpart ska vara från näringsliv eller offentlig verksamhet. Den tydliga ambitionen ska vara att testa och använda den lösning som projektet kommer att ta fram. Varje projektpart ska vara en juridisk person med ett unikt organisationsnummer.
Projektens organisation ska utformas utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Det ska också framgå på vilket sätt projektet kan bidra till ökad jämlikhet inom lösningens problemområde och nyttiggörande. Se Smart Built Environment jämlikhetsguide (på smartbuilt.se).

Digitalt samhällsbyggande i praktiken (på formas.se)