Till innehåll på sidan
Ett konstverk i ett bostadsområde, konstverket består av en rund ring i marken med inskriptioner och en några trappsteg

”Şaneşîn” av Nasim Aghili och Björn Karlsson. Hässelby. Foto: Ricard Estay/Statens konstråd

Tillsammans gestaltar vi en hållbar framtid!

Politikområdet för gestaltad livsmiljö handlar om en hållbar utveckling av vår byggda miljö. Boverket har i en rapport identifierat ett antal frågor som är viktiga att tillsammans arbeta med för att knuffa samhällsutvecklingen i rätt riktning. Såväl offentliga som privata aktörer behövs i genomförandet.

 

Boverket och politikområdet för gestaltad livsmiljö

Regeringen har gett Boverket ett samlat ansvar för samordning, kompetensstöd och främjande insatser till offentliga aktörer på nationell, regional och lokal nivå i frågor om arkitektur och gestaltad livsmiljö. Boverkets uppdrag innebär bland annat att kontinuerligt bygga upp kunskap inom området. Men även att bidra till att skapa bättre förutsättningar för de som planerar, bygger och förvaltar så att dessa aktörer kan verka i politikens anda. Målet för politikområdet antogs av riksdagen våren 2018.

Att arbeta med gestaltad livsmiljö är ett gemensamt ansvar

Eftersom arkitektur och gestaltad livsmiljö berör många sakområden är samarbete mellan olika kompetenser en grundförutsättning för ett framgångsrikt arbete. Både offentliga aktörer, näringslivet, vetenskapen och civilsamhället har här viktiga roller och ansvar.

Det handlar om att använda arkitektur och gestaltad livsmiljö som verktyg i det hållbara samhällsbygget och om att arbeta för höjd kvalitet i våra byggda miljöer. Arbetet är långsiktigt, kräver helhetssyn och att många aktörer arbetar tillsammans. Boverket vill med sitt främjande och stödjande arbete medverka till att aktörer i hela landet skapar, utvecklar och förvaltar miljöer som människor kan vara stolta över länge.

Viktiga framtidsfrågor

Boverket beskrev hösten 2020 i en rapport dittills genomfört arbete. I rapporten lyfts följande områden fram som viktiga att tillsammans arbeta vidare med:

  • Det behövs ökad kunskap och kompetens som belyser politikområdets fulla bredd, utan att de enskilda sakfrågorna går förlorade.
  • Det behövs ett förändrat, långsiktigt ekonomiskt perspektiv för att kunna skapa och utveckla sociala och ekologiska värden i den byggda miljön.
  • För att främja återbruk och användning av hållbara material, både när det gäller samlade miljöer och de material dessa består av, behövs en översyn av informella och formella styrmedel.
  • Arbetet med offentliga rum behöver vidareutvecklas för att i ännu högre grad inkludera sociala frågor som exempelvis trygghet, identitet och delaktighet.
  • Kunskap behöver utvecklas och synergier med andra fält kartläggas för att främja goda boendemiljöer där bostadens arkitektur kopplas till exempelvis hälsa, ofrivillig segregation, hyressättning, klimatpåverkan och energianvändning.
  • Förbättrad kunskap om förutsättningar i hela landet behövs för att skapa förståelse för värden som finns och som kan skapas på landsbygderna och i gränslandet mellan stad och land.
  • Genom ett mer medvetet och tvärsektoriellt arbete kan skapandet och förvaltandet av långsiktigt hållbara bebyggelsestrukturer med ett mångfasetterat innehåll främjas.

Läs Boverkets redovisning av genomfört arbete inom regeringsuppdraget om arkitektur och gestaltad livsmiljö. Arkitektur och gestaltad livsmiljö – Boverket
På Boverkets webbplats finns mer information om arbetet med gestaltad livsmiljö Om gestaltad livsmiljö – Boverket