Till innehåll på sidan

Tillsammans bygger vi: ungdomarnas utekök

Egnahemsrörelsen i Sverige producerade genom organiserat självbyggeri en stor mängd bostäder både på landsbyggden och i städer i slutet på 1800-talet och under första halvan av 1900-talet. Den riktade sig till människor med lägre inkomster och som därmed hade begränsad möjlighet att köpa en egen bostad. Under 1900-talets andra hälft tog egnahemsepoken slut. Men vad kan vi lära av den?

Medskapande design

Det Formas-finansierade projektet Tillsammans bygger vi är en del av initiativet Egnahemsfabriken som vill bidra till utvecklingen av billigt bostadsbyggande för utsatta grupper genom att ta fram metoder för att skapa vägar till fler egna hem i Sverige. Projektet utgår från medskapande design och teori som en strategi för att attrahera unga människor att vilja bygga sina egna hem och att forma och skapa platser tillsammans. Den medskapande processens syfte är att identifiera och anpassa en plats utefter de boendes behov och önskemål. Tillsammans bygger vi involverade Tjörns kommun och engagerade och attraherade både nyanlända ungdomar och ungdomar som är uppvuxna i kommunen att vilja bygga sina egna hem.

Initialt hölls en kurs i medskapande design och teori för unga vuxna, både arkitektstudenter och andra, mellan 18 – 30 år. Jenny Stenberg, som huvudsakligen forskar på de sociala aspekterna och medborgarnas deltagande i stadsplanering, föreläste om medskapande designmetod. Kursen hade två övergripande syften: att skapa en känsla bland de unga vuxna att de själva kan bygga ett eget litet hus samt att lära deltagarna att leda då de senare under kursen skulle kliva in i rollen som ledare för en grupp yngre feriejobbare. Under kursen fick de unga vuxna utforska medskapande som teori och Egnahemsfabrikens metod för medskapande i praktiken.

Tre personer i samtal

Bild: Egnahemsfabriken

Learning by doing

Utifrån sex designkort med steg-för-steg-beskrivningar fick de unga vuxna börja bygga. Tesen för kursen var ”learning by doing” och innebar att designövningar, teorimoment och praktiskt byggande varvades om vartannat. Skapandet skedde genom rollspel där en deltagare agerade arkitekt och den andra klient. Med pinnar, snören och annat material som deltagarna kunde hitta markerade de på den tomt de blivit tilldelade och successivt började husen växa fram. Därefter fick de rita upp sina hus i skissform och berätta om sina idéer för resten av gruppen.

Idén bakom att applicera tankesättet ”learning by doing” är att skapa egenmakt och en självkänsla hos deltagarna att det faktiskt är möjligt att bygga sitt eget hem. I projektet upptäckte man att självbyggeri tillsammans med andra, stärkte deltagarnas egen förmåga och tilliten till varandra och samarbetet. Projektet visade dessutom att tilliten till sig själv ökar när man får testa sin kreativitet och börja bygga själv. Även de praktiska erfarenheterna av bland annat medskapande design, arkitektur och byggande bidrog till känslan av egenmakt.

Att designa och bygga ett utomhuskök

Efter kursen i medskapande design och teori anslöt en grupp feriejobbare som, under ledning av kursdeltagarna, fick i uppgift att designa ett utomhuskök genom att använda medskapande design som metod. Under en vecka designade ungdomarna utomhusköket för att under de två följande veckorna bygga upp det.

Utifrån samma tankesätt som utgjorde egnahemsrörelsen, visar projektet på hur man genom medskapande design och teori kan skapa demokratiska processer där olika grupper tillsammans kan planera, designa och bygga. I projektet användes uteslutande återbrukat material – och formmässiga och estetiska beslut behövdes därför tas baserat på tillgängligt material. Utifrån filosofin att allt material ska användas så länge det fungerar, integreras ett hållbarhetstänk kring byggandet där kursdeltagare får en förståelse kring olika typer av material och hur de återbrukas mest effektivt.

 

Efter den här 3-veckors kursen tänkte jag att en dag kanske jag kan bygga mitt eget hus – Kursdeltagare

 

Kursen och uppgifterna inom projektet mottogs väl av deltagarna som var påtagligt engagerade och stärkta. Efter projektet har köket fortsatt att användas bland annat på Egnahemsfabrikens byggläger och byggonsdagar. Det används även vid Egnahemsfabrikens ”Mat & prat”-träffar som anordnas varje år med ett hundratal besökare.

I slutet av juni publicerade Egnahemsfabriken sin slutrapport och en populärvetenskaplig rapport där det går att läsa mer om resultat och lärdomar från projektet.

Deltagare

Jenny Stenberg
Ahmed Salawada
Eva Hammar
Tinna Harling
Anna Berglund
Erik Berg

Kontakt

Jenny Stenberg – jenny.stenberg@gu.se 

Tinna Harling – tinna@egnahemsfabriken.se

Länkar

Lär mer om projektet här:

Ungdomarnas utekök – Egnahemsfabriken Tjörn (egnahemsfabriken.se)

Tillsammans bygger vi – video (Vimeo)

Texter på Co Design Cities webbplats (codesigncities.se)