Till innehåll på sidan
Foto över bygge i skogskant i en storstad

Foto: Scandinav/Boverket

Ta fram en strategi för hållbar urban utveckling

Nu finns det möjlighet för kommuner och städer att ta fram en territoriell strategi för områdens hållbara utveckling. Det kan vara en strategi för en enskild stad, flera städer i nätverk eller ett större geografiskt stadsområde. När strategin är framtagen finns det möjlighet att ta del av finansiering inom Regionalfonden.

Vad handlar erbjudandet om?

Det här är det första steget i Regionalfondens satsning för hållbar urban utveckling. Vi öppnar upp för att ta fram och skicka in en territoriell strategi för hållbar urban utveckling. En framtagen territoriell strategi är en förutsättning för att ta del av finansiering för hållbar urban utveckling i Regionalfonden. Över 67 miljoner euro av Sveriges EU-finansiering från Regionalfonden ska gå till hållbar urban utveckling fram till 2030 och detta är första steget för att kunna ta del av finansieringen.

Framtagna strategier ska tillföra en lokal anpassning av det nationella programmet och konkretisera insatser utifrån den lokala kontexten. Framtagandet ska även stimulera och konkretisera hur samverkan mellan olika aktörer ska ske och främja synergieffekter med andra initiativ och finansieringskällor.

Det är möjligt att inleda processen med att ta fram en ny strategi men det är också möjligt att bygga vidare på befintliga måldokument och analyser och anpassa till Regionalfondens krav.

Bedömning

Tillväxtverket tillhandahåller en mall som de sökande kan använda för skrivandet av de territoriella strategierna. Notera att det är valfritt att använda mallen men att strategin ska innehålla alla delar som mallen beskriver.

Framtagna strategier kommer att bli bedömda och i konkurrens med övriga strategier. Vi kommer att prioritera upp till fem strategier som får möjlighet att ansöka om medel för hela eller delar av strategins genomförande. Tillväxtverket kommer anordna ett prioriteringsmöte i maj 2024.

Vi strävar efter en blandning av strategiernas geografiska avgränsning utifrån följande tre alternativ:

  • Enskilda städer av olika storlek.
  • Funktionellt avgränsade stadsregioner.
  • Städer eller stadsregioner i nätverk.

I arbetet med att ta fram strategier kommer de sökande att bli erbjudna ett nationellt kunskapsstöd för att säkerställa att strategierna uppfyller kraven. Det nationella kunskapsstödet ska även verka för att skapa synergier med andra initiativ och program och kompletterande finansiering. Stödet kommer även att verka som en plattform för nätverksskapande. Kunskapsstödet kommer också erbjuda icke-finansiellt utbyte med sökanden som inte blir beviljad finansiering för strategins genomförande.

Hållbar urban utveckling inom regionalfonden

Insatserna som finansieras inom hållbar urban utveckling ska bidra till:

  • Att hantera alltmer komplexa utmaningar genom att stärka utvecklings- och innovationskapaciteten i städer.
  • Att påskynda omställningen till hållbara städer genom implementering och uppskalning av hållbara lösningar. Ny kunskap, innovationer och arbetssätt ska ge avtryck i stadsmiljön och framgångsrika lösningar ska testas i större skala.

Vem kan söka?

Huvudsökande ska vara region, kommun/stad eller kommunalförbund​.

Vad kan ni söka för?

Ta fram en territoriell strategi för hållbar urban utveckling.

Hur mycket kan ni få i stöd?

​​En framtagen territoriell strategi är en förutsättning för att kunna ta del av finansiering för hållbar urban utveckling i Regionalfonden. Inget stöd kommer dock tilldelas för att ta fram en territoriell strategi.

Länk med mer information

Ta fram en strategi för hållbar urban utveckling (på tillvaxtverket.se)