Till innehåll på sidan
Över 2700 städer och kommuner från 43 länder i EU-initiativ för hållbara resor och transporter. Europeiska mobilitetsveckan – för hållbara resor och transporter. Illustration: European Mobility Week

Städer och kommuner i EU-initiativ

Cykelfrukost, tipspromenad på temat mobilitet, ”säkra skolvägar”-initiativ med skola och NTF. Samt kommunanställda på plats i centrum för att tacka alla som väljer att cykla. Det är några insatser som svenska kommuner gör under Mobilitetsveckan.

Europeiska mobilitetsveckan (European Mobility Week) är ett europeiskt initiativ för att underlätta och uppmuntra till hållbara resor och transporter. Veckan äger rum den 16–22 september varje år.

Trafikverket ansvarar för att samordna information och kampanjmaterial för Mobilitetsveckan. Varje kommun utformar sina egna aktiviteter.

Många kommuner engagerade

I skrivande stund har cirka 50 svenska kommuner anmält sig och kommer att skapa egna aktiviteter under veckan.  Det kan handla om tillfälliga insatser under veckan för att belysa nyttan med hållbar mobilitet och inspirera till att få det egna resandet mer hälsosamt och hållbart.

I en del kommuner handlar det även om permanenta insatser som att förbättra och utveckla cykelvägar och trottoarer, öka tillgängligheten med fler rullstolsramper, skapa program för sänkt hastighet i områden runt skolor, med mera. För att se vad din kommun gör under veckan, besök gärna kommunens hemsida.

Trafikverket jobbar för hållbara resor och transporter

Vi har olika insatser som ska bidra till hållbara resor och transporter. Några av Trafikverkets medarbetare berättar:

Stadsmiljöavtal. Elin Sandberg, nationell planerare:
− Med hjälp av stadsmiljöavtalen förbättras och ökar möjligheterna att åka kollektivt och cykla i städer. Genom stadsmiljöavtalen medfinansierar Trafikverket kommuners och regioners satsningar på kollektivtrafik- och cykelåtgärder i städer. För att få medfinansiering krävs även motprestationer, som exempelvis beteendepåverkande insatser, för att öka det hållbara resandet. Det är vårt bidrag till ökad överflyttning från biltrafik till cykel- och kollektivtrafik.
Stadsmiljöavtalen används av kommuner i hela landet; några exempel är Göteborg, Jönköping, Piteå, Stenungsund, Stockholm och Östersund.

Regeringsuppdrag inom mobilitet. Jonna Bäckström, utredare:  
− Trafikverket arbetar med ett regeringsuppdrag inom mobilitet som en tjänst (2019-2023) som syftar till att öka kunskapen gällande förutsättningar för utveckling av tjänster inom kombinerad mobilitet. Trafikverket har bland annat undersökt möjligheten till en nationell åtkomstpunkt för tredjepartsförsäljning av biljetter samt vilka krav som behöver ställas på den fysiska och digitala infrastrukturen vid en befintlig bytespunkt för att möjliggöra mobilitet som tjänst.

Ökad och säker cykling. Lena Hagström, utredningsledare enhet Hälsa:
− Vi vet att det uppstår positiva hälsoeffekter då människor går och cyklar i transportsystemet. För att kunna prioritera gång- och cykelinfrastruktur är det också viktigt att veta hur stora effekterna är. Trafikverket finansierar därför forskning för att ta fram/identifiera bättre metoder som stöd för att bedöma de positiva hälsoeffekter som uppkommer i samband med satsningar på gång och cykel.