Till innehåll på sidan
Stabil mark – en grundförutsättning för bebyggelse. Illustration: Jenny Lilja

Illustration: Jenny Lilja/Boverket

Stabil mark – en grundförutsättning för bebyggelse

Senaste tidens översvämningar, ras och skred ger oss anledning att lyfta fram plan- och bygglagen, PBL. Den syftar till att främja en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer. En grundförutsättning för detta är att marken som vi bebygger bokstavligen inte försvinner under våra fötter.

Lagen ställer därför lagen krav på att bebyggelse ska vara placerad på lämplig plats. Man måste ta hänsyn till jord, berg och vattenförhållanden och med hänsyn till risken för olyckor, översvämning och erosion. Man kan underlätta för planeringen genom att redan i översiktsplanen identifiera områden med risk för ras, skred och erosion.

Många gånger är det nödvändigt med ett geologiskt och geotekniskt underlag för att klargöra den typen av risker. Boverket har vägledning kring hur geotekniska risker kan vara hanterade i kommunernas översiktsplaner. Där kan du också hitta vilka planeringsunderlag olika nationella myndigheter tillhandahåller.

I detaljplaneskedet måste de geotekniska säkerhetsfrågorna klarläggas och hur ett förändrat klimat kan påverka riskerna. I Boverkets tillsynsvägledning om naturolyckor hittar du information om ras och skred. Där kan du också läsa om vilka utredningar som kan behövas för att bedöma om maken är lämplig för en viss markanvändning.

Ras och skred – Hotkartor – befintligt underlag, ytterligare behov (på Boverkets webbplats)