Till innehåll på sidan
Smart Built Environment – Innovationsidén. Digital samhällsbyggnad

Smart Built Environment – Innovationsidén

Det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment är en plattform som samlar aktörer verksamma i hela samhällsbyggnadssektorn i syfte att nå programmets övergripande mål och effekter för ett mer hållbart samhällsbyggande med digitalisering och industriella processer som möjliggörare.

Såväl inom programmet som i omvärlden sker utvecklingen inom digitalisering och industrialisering i ett högt tempo, och det krävs att sektorn ökar takten i omställningen till nya arbetssätt och metoder. Smart Built Environment genomför varje år en stor årlig utlysning. I fokus för den årliga utlysning är större forsknings-, innovations- och utvecklingsprojekt, där flera aktörer samarbetar i projekt som sträcker sig över ett till fyra års tid. Den här utlysningen kompletterar den årliga utlysningen och är särskild utformad för att vara tillgänglig och stödjande för små och medelstora organisationer, framförallt genom att programmet erbjuder coachning i ansökningsskedet. Det är en perfekt chans att få en möjlig startpunkt för innovationsresan och bidra till en hållbar utveckling inom samhällsbyggandet.

Syftet med utlysningen är att öka möjligheterna för små och medelstora företag samt små och medelstora kommuner att utveckla idéer som kan leda till innovationer. Det kan också handla om att få en chans att arbeta vidare med tidigare utvecklade idéer som har behov av tester i mindre skala inför implementering och/eller uppskalning i daglig verksamhet. Utlysningen ska, i enlighet med Smart Built Environments mål, bidra till en hållbar utveckling av samhällsbyggandet. Digitalisering och industriella processer ska vara centrala metoder i arbetet för de projekt som beviljas stöd. Ansökningarna kan adressera såväl processer, samarbetsformer, affärsmodeller som teknik.

I normalfallet bedöms projekt i denna utlysning kunna leda till att en idé utvecklas till en högre nivå. Nästa steg för projektet kan vara finansiering av större insatser genom Smart Built Environments övriga utlysningar, eller genom annan kapitalinsats. I undantagsfall bedöms bidrag från denna utlysning kunna leda direkt till implementering.

Läs mer och ansök på Formas webbplats: Smart Built Environment – Innovationsidén – Formas

Vad kan du söka för?

Sök medel för att utveckla idéer som kan leda till innovationer, eller testa tidigare utvecklade idéer inför implementering och/eller uppskalning i daglig verksamhet. Projekten som beviljas bidrag ska bidra till en hållbar utveckling av samhällsbyggandet, med fokus på digitalisering och/eller industriella processer.

Vem kan söka?

Små och medelstora företag och små eller medelstora kommuner kan söka bidrag i utlysningen. Större organisationer kan söka medel, men av ansökan bör då tydligt framgå hur små och medelstora företag respektive små och medelstora kommuner kan dra nytta av resultaten.

Hur mycket kan du söka?

Maximalt bidrag är 500 000 kronor (krav på 50 % medfinansiering). Projektlängd max 12 månader.

Viktiga datum

Öppningsdatum: 8 augusti 2023

Sista ansökningsdatum: 28 september 2023

Beslutsdatum: 30 november 2023 (preliminärt)

 

Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

Utlysningsansvarig Formas

Aleh Kliatsko, Forskningssekreterare

073-539 16 64

aleh.kliatsko@formas.se

 

För administrativa frågor och frågor om Prisma

Anna Gellerstedt, Forskningshandläggare

+46 (0)8 – 775 41 01

anna.gellerstedt@formas.se

smartbuilt@formas.se

 

För frågor om budget, finansiering och stöd till företag

Johan Hansson, Verksamhetsutvecklare

+46 (0)8 775 40 54

johan.hansson@formas.se

 

För frågor angående utlysningens bakgrund, syfte och önskade effekter

Kristina Gabrielii
Programchef, Smart Built Environment
+46 70 259 56 57
kristina.gabrielii@iqs.se

 

 

Smart Built Environment – Innovation Ideas

The strategic innovation programme Smart Built Environment is a platform that brings together stakeholders across the built environment sector to achieve the programme’s overarching goals and impacts for more sustainable development, with digitalisation and industrial processes as enablers.

Digitalisation and industrialised construction are advancing at a rapid pace both within and outside the programme, so the sector must ramp up the transition to create new work approaches and methods. Smart Built Environment conducts a major annual call each year. Larger research, innovation and development projects are the focus of the annual call, in which multiple stakeholders collaborate in projects that run from one to four years. This call complements the annual call and is specially designed to be accessible and supportive for small and medium-sized organisations, primarily through coaching offered by the programme during the application stage. It offers the perfect chance to get a jumpstart on our innovation journey and support a sustainable development of the built environment.

The purpose of the call

The purpose of the call is to increase opportunities for SMEs as well as small and medium-sized municipalities to develop ideas that can drive innovation. This can also involve getting the chance to work on previously developed ideas that require testing on a smaller scale prior to implementation or scale-up in day-to-day operations. The call, in accordance with Smart Built Environment goals, aims to support a sustainable development of the built environment. Digitalisation and industrial processes should be central methods in the project activities that are awarded a grant. Applications can address processes, forms of collaboration, business models, technology or a combination of these.

Normally, projects in this call are expected to lead to an idea that can be developed on a higher level towards a solution. The next step for the project can involve funding of major initiatives through Smart Built Environment’s other calls, or through other capital investments. In exceptional cases, funding from this call can be deemed to be able to lead directly to implementation.

Read more and apply on Formas website: Smart Built Environment – Innovation Ideas – Formas

What can you apply for?

Apply for funds to develop ideas that can lead to innovations, or test previously developed ideas for implementation or scale-up in day-to-day operations. Projects that are awarded funding must contribute to the sustainable development of the built environment, with a focus on digitalisation, industrial processes or both.

Who can apply?

SMEs as well as small or medium-size municipalities can apply for a grant. Larger organisations can apply, but the application should clearly state how SMEs or small/medium-size municipalities can benefit from the results.

How much can you apply for?

Maximum SEK 500,000 (with a 50% co-funding requirement). Project duration maximum 12 months

Important dates

Opening Date: 8 August 2023

Application Deadline: 28 September 2023

Date of Decision: 30 November 2023 (preliminary)

Any questions?

Aleh Kliatsko, Senior Research Officer

073-539 16 64

aleh.kliatsko@formas.se

 

For administrative questions and questions about Prisma

Anna Gellerstedt, Research Officer

+46 (0)8 – 775 41 01

anna.gellerstedt@formas.se

smartbuilt@formas.se

 

For questions on budgeting, funding and de minimis aid

Johan Hansson, Operations Developer

+46 (0)8 775 40 54

johan.hansson@formas.se

 

For questions about the call’s background, purpose and desired impacts

Kristina Gabrielii
Programme Director, Smart Built Environment
+46 70 259 56 57
kristina.gabrielii@iqs.se