Till innehåll på sidan
Digital samhällsbyggnad

Smart Built Environment – Innovationsidén

Sök finansiering för att utveckla idéer som kan leda till innovationer, eller testa tidigare utvecklade idéer inför implementering och/eller uppskalning i daglig verksamhet. Projekten som beviljas bidrag ska bidra till en hållbar utveckling av samhällsbyggandet, med fokus på digitalisering och/eller industriella processer.

Du kan söka maximalt 500 000 kronor för projekt som kan som längst vara 1 år.

 

VAD KAN DU SÖKA FÖR?

Sök medel för att utveckla idéer som kan leda till innovationer, eller testa tidigare utvecklade idéer inför implementering och/eller uppskalning i daglig verksamhet.

VEM KAN SÖKA?

Små och medelstora företag och små eller medelstora kommuner kan söka bidrag i utlysningen.

HUR MYCKET KAN DU SÖKA?

Maximalt 500 000 kronor. Projektlängd max 12 månader.

Syftet med utlysningen är att öka möjligheterna för små och medelstora företag samt små och medelstora kommuner att utveckla idéer som kan leda till innovationer. Det kan också handla om att få en chans att arbeta vidare med tidigare utvecklade idéer som har behov av tester i mindre skala inför implementering och/eller uppskalning i daglig verksamhet. Utlysningen ska, i enlighet med Smart Built Environments mål, bidra till en hållbar utveckling av samhällsbyggandet. Digitalisering och industriella processer ska vara centrala metoder i arbetet för de projekt som beviljas stöd. Ansökningarna kan adressera såväl processer, samarbetsformer, affärsmodeller som teknik.

Läs mer och ansök på Formas webbplats

https://formas.se/arkiv/alla-utlysningar/utlysningar/2023-01-16-smart-built-environment—innovationsiden.html

Viktiga datum

Öppningsdatum: 7 februari 2023

Sista ansökningsdatum: 24 mars 2023

Beslutsdatum: 16 maj 2023 (preliminärt)

Frågor?

Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

Kristina Gabrielii
Programchef, Smart Built Environment
+46 70 259 56 57
kristina.gabrielii@iqs.se

 

Aleh Kliatsko
Utlysningsansvarig Formas, forskningssekreterare
+46 73 539 16 64
aleh.kliatsko@formas.se

 

 

Smart Built Environment – Innovation Ideas

Apply for funds to develop ideas that can lead to innovations, or test previously developed ideas for implementation or scale-up in day-to-day operations. Projects that are awarded funding must contribute to the sustainable development of the built environment, with a focus on digitalisation, industrial processes or both.

You can apply for a maximum of SEK 500,000. Project duration maximum 12 months.

WHAT CAN YOU APPLY FOR?

Apply for funds to develop ideas that can lead to innovations, or test previously developed ideas for implementation or scale-up in day-to-day operations.

WHO CAN APPLY?

SMEs as well as small or medium-size municipalities can apply for a grant.

HOW MUCH CAN YOU APPLY FOR?

Maximum SEK 500,000. Project duration maximum 12 months

 

The purpose of the call is to increase opportunities for SMEs as well as small and medium-size municipalities to develop ideas that can lead to innovation. This can also involve getting the chance to work on previously developed ideas that require testing on a smaller scale prior to implementation or scale-up in day-to-day operations. The call, in accordance with Smart Built Environment goals, will contribute to the sustainable development of the built environment. Digitalisation and industrial processes should be central methods in the project activities that are funded. Applications can address processes, forms of collaboration, business models, technology or a combination of these.

Read more and apply on Formas’s website

https://formas.se/en/start-page/archive/calls/2023-02-06-smart-built-environment—innovation-ideas.html

Important dates

Opening Date: 7 February 2023

Application Deadline: 24 March 2023

Date of Decision: 16 May 2023 (preliminary)

Any questions?

If you have any questions, please don’t hesitate to contact us.

Kristina Gabrielii
Program Manager, Smart Built Environment
+46 70 259 56 57
kristina.gabrielii@iqs.se

Aleh Kliatsko
Utlysningsansvarig Formas, Research Secretary
+46 73 539 16 64
aleh.kliatsko@formas.se