Till innehåll på sidan

Jacek Dylag/Unsplash

Smart Built Environment: Digitalt samhällsbyggande i praktiken

 

Sök finansiering för forsknings- och innovationsprojekt som bidrar till ett mer resurseffektivt och hållbart samhällsbyggande med hjälp av digitaliseringens möjligheter. Du kan söka mellan 500 000 kronor och 4 miljoner kronor.

Utlysningen ska bidra till en hållbar utveckling av vår bebyggda miljö, genom projekt där en central del är att använda digitaliseringen som verktyg för ökad hållbarhet inom samhällsbyggnadsområdet, både avseende processerna och dess resultat samt den bebyggda miljön. Ansökningar kan adressera såväl processer, samarbetsformer, affärsmodeller som teknik. Syftet med utlysningen är att öka takten i den digitala transformationen, genom aktiviteter som berör aktörer i hela värdekedjan från planering till långsiktig förvaltning av bebyggd miljö.

Projekten ska adressera minst ett av programmets fyra temaområden – informationsinfrastruktur, kunskap och kompetens, värdekedjor och affärsmodeller och/eller innovationer och nya tillämpningar. Projekten ska bidra till att effekter och mål som är identifierade i programmets effektlogik uppnås.

Medelsförvaltare ska vara en svensk organisation och minst en projektpart ska vara från näringsliv eller offentlig verksamhet med tydlig ambition att testa och använda den lösning som projektet ämnar ta fram. Varje projektpart ska vara en juridisk person med ett unikt organisationsnummer.

Projektens organisation ska utformas utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Det ska också framgå på vilket sätt projektet kan bidra till ökad jämlikhet inom lösningens problemområde och nyttiggörande.

Utlysningen omfattar en finansiering på ca 40 miljoner kronor plus krav på medfinansiering för varje projekt som helhet på minst 50 procent av projektens kostnader.

Mer information

Mer information om utlysningen och hur du ansöker hittar du här: Smart Built Environment: Digitalt samhällsbyggande i praktiken – Formas

Om Smart Built Environment

Smart Built Environment är ett strategiskt innovationsprogram för hur samhällsbyggnadssektorn kan bidra till Sveriges resa mot att bli ett globalt föregångsland som realiserar de nya möjligheter som digitaliseringen för med sig. Smart Built Environment är ett av 17 strategiska innovationsprogram som har fått stöd inom ramen för Strategiska innovationsområden, en gemensam satsning av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Länkar

Smart Built Environment jämlikhetsguide

Smart Built Environment Temaområden

Smart Built Environment Effektlogik 3.0