Till innehåll på sidan
Färglad illustration av en stad med en cyklist i förgrunden

Illustration: Bo Lundberg

Så här ökar vi takten i omställningen av transportsektorn

Sex myndigheter har tillsammans följt upp sitt gemensamma arbete med omställningen av transportsektorn. De konstaterar att det krävs krafttag nu och ger förslag på hur Sverige ska nå målet om minst 70 procents minskade utsläpp till 2030.

Omställningen av transportsektorn går för långsamt för att Sverige ska nå målet om minst 70 procent minskade utsläpp av växthusgaser mellan 2010 och 2030. Det konstaterar Energimyndigheten, Boverket, Naturvårdsverket, Trafikverket, Trafikanalys och Transportstyrelsen i den gemensamma rapporten Kontrollstation för Strategisk plan för omställning av transportsektorn till fossilfrihet.

Transporteffektivt samhälle är viktigt för hållbar omställning
De sex myndigheterna har följt upp omställningen av transportsektorn utifrån de tre områdena 1) förnybara drivmedel, 2) energieffektiva och fossilfria fordon och farkoster, samt 3) transporteffektivt samhälle. Uppföljningen visar att flera styrmedel med stor potential har kommit på plats under perioden 2016–2019 men att det behövs ökad styrning mot ett transporteffektivt samhälle, och i det en minskad användning med energiintensiva trafikslag, så som personbil, lastbil och flyg.

– En omställning av enbart fordon och drivmedel räcker inte för att nå klimatmålen på ett hållbart sätt. Det viktigaste är att hitta hållbara systemlösningar för att bygga ett mer transporteffektivt samhälle, säger Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén.

– En hållbar omställning ger också fördelar utöver minskade utsläpp. Det kan bidra till ett effektivare transportsystem, minskad miljöpåverkan och bättre hälsa, säger Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon.

Sju konkreta förslag för att öka omställningstakten nu
För att öka omställningstakten lyfter myndigheterna sju konkreta förslag med stor potential som bör genomföras snarast. En hållbar omställning kräver dock många åtgärder inom alla tre områden. Därför bedömer myndigheterna att genomförandet av hela den strategiska planen är fortsatt viktigt.

Myndigheterna föreslår en översyn av koldioxidskatten och en utredning om långsiktig beskattning inom transportsektorn. Myndigheterna föreslår också en utredning om lämpliga åtgärder och stöd för ökad produktion av förnybara drivmedel, och en utredning om vilka styrmedel och åtgärder som kan främja sjöfartens användning av förnybara drivmedel. För det särskilda fokuset på transporteffektivt samhälle föreslår myndigheterna att utveckla infrastrukturplaneringen inom klimatmålets ramar, och att klargöra var ansvaret ligger för att genomföra och finansiera åtgärder för effektivare nyttjande av befintlig transportinfrastruktur. Det sista förslaget är en ökad efterlevnad av förmånsbeskattning på subventionerad arbetsplatsparkering.

Uppdrag att samordna omställningen av transportsektorn
Energimyndigheten har under åren 2016–2019 haft i uppdrag att tillsammans med Boverket, Naturvårdsverket, Trafikanalys, Trafikverket och Transportstyrelsen samordna arbetet med omställningen av transportsektorn till fossilfrihet. Inom uppdraget har myndigheterna tillsammans tagit fram en strategisk plan för transportomställningen. Kontrollstationsrapporten som presenteras idag är en uppföljning av hur omställningsarbetet har gått, och syftar till att synliggöra olika sätt för politiken att öka takten i omställningen av transportsektorn.

På Energimyndighetens webbplats kan du läsa rapporten Kontrollstation för Strategisk plan för omställning av transportsektorn till fossilfrihet