Till innehåll på sidan
Renovering för en hållbar bebyggelse.

Foto: Franz Feldmanis/Boverket

Renovering för en hållbar bebyggelse

Nu kan du söka stöd för att bidra med ny kunskap, nya perspektiv och lösningar som ökar energi- och resurseffektiviserande renoveringar i bebyggelsen.

Syftet med utlysningen är att främja forsknings- och innovationsprojekt som kan bidra till att adressera utmaningar relaterade till renoveringar som bidrar till effektiv energi- och resursanvändning i bebyggelsen.

Renoveringstakten behöver öka och de renoveringar som blir genomförda behöver bidra till effektiv energi- och resursanvändning. Effektiv användning av energi i byggnadsbeståndet behöver även kombineras med aspekter som bevarande, brukarrelaterade aspekter, teknik, estetik, god komfort, bra innemiljö, fastighetsekonomi och samhällsekonomi.

Nya affärsmodeller behöver bli införda och styrmedel som främjar energieffektiviserande renoveringar och skapar möjligheter att påskynda renoveringstakten. För att stärka beställare och beslutsfattare vid genomförande av renoveringar behövs nya lösningar, perspektiv och kunskap tas fram.

Både kring teknik som bidrar till effektiv energi- och resursanvändning i bebyggelsen, men också kring frågor som exempelvis samnyttjande av byggnader, hyresgästens perspektiv och energifattigdom.

Vad kan du söka stöd för?

Du kan söka stöd för projekt som bidrar till utlysningens syfte och mål. Energimyndigheten välkomnar särskilt projekt som:

  • involverar kompetenser, perspektiv och metoder från såväl humaniora som teknik- och samhällsvetenskap,
  • innebär aktiv samverkan med behovsägare där man definierar utmaningar och angreppssätt gemensamt eller testar och validerar lösningen tillsammans med de aktörer som ska använda och ha nytta av resultaten.

Vem kan söka?

Alla aktörer som kan bidra till utlysningens syfte och mål kan söka, till exempel:

  • företag och branschorganisationer,
  • kommuner och andra offentliga organisationer,
  • universitet och högskolors samhällsvetenskapliga, humanistiska, tekniska och naturvetenskapliga discipliner,
  • forskningsinstitut.

Energimyndigheten ser positivt på projekt där olika typer av aktörer samverkar (till exempel kommuner, akademi, företag och forskningsinstitut).

 

Länk

Mer information (på energimyndigheten.se)