Till innehåll på sidan

Vägledning om kommunal grönplanering

Ansvarig myndighet

Naturvårdsverket och Boverket i sam­verkan med SKR, Riksantikvarieämbetet, MFD, Länsstyrel­serna, Vinnova, Movium (SLU), Kristianstad kommun.

Så här ska samverkan ske

Arbetet mellan Naturvårdsverket och Boverket kommer att ske genom samhandling. Samverkan med övriga myndigheter och organisationer kommer att ske genom samsyn och i viss mån även samverkan.

Det här ska vi göra

Målet med projektet är att ta fram en konkret och lättillgänglig vägledning om hur man kan ta fram en grönplan som kan användas i planering, byggande, förvaltning och utveckling av befintlig grönstruktur. Ett annat viktigt mål är att beskriva hur de olika vägledningar som redan finns om exempelvis ekosystemtjänster, grön infrastruktur, kommunal friluftslivsplanering med mera kan hanteras i en grönplan för att få en samordnad planering.

Därför behövs åtgärden

I dagsläget har drygt hälften av landets kommuner tillgång till planeringsunderlag för grönstruktur och naturvård. Det finns ändå behov av att utveckla metodiken för grönplanering med avseende på vilka underlag som behöver tas fram, vilka analyser som behövs, hur man kan arbeta både strategiskt och konkret med grön-strukturfrågor på kommunal nivå, på stadsnivå samt på stadsdelsnivå. Detta för att få till en mer hållbar utveckling av grönstruktur i våra städer så att värden som kan vara svåra att ersätta inte byggs bort.

Tidplan för genomförandet

Arbetet planeras att pågå under 2020