Till innehåll på sidan

Årlig uppföljning Gestaltad livsmiljö

Ansvarig myndighet

ArkDes med stöd av Boverket samt med inspel från Statens konstråd och Riksantikvarieämbe¬tet.

Så här sker samverkan

Arbetet sker integrerat i ArkDes Think Tanks verksamhet och resulterar i kunskapshöjande insatser och en årlig uppföljningsrapport. Boverket bistår med kunskapsunderlag till den årliga rapporten.

Tidplan för genomförandet

Löpande och årlig rapport kvartal 2.

Det här gör vi

ArkDes ska sammanställa och sprida kunskap kring åtgärder, verktyg och processer som bidrar till uppfyllelsen av målet Gestaltad livsmiljö. Målet är att öka olika aktörers kunskap och medvetenhet om hur arkitektur, form och design kan bidra till en ökad livskvalitet för med¬borgarna. Den insamlade kunskapen sprids bland annat genom konferenser, seminarier och workshops och summeras tillsammans med underlag från intervjuer och enkätundersökningar i en årlig rapport. Löpande avstämningar och kunskapsinhämtning sker genom Boverket, som har i upp¬drag att stötta ArkDes i dess uppdrag, samt inhämtning av kunskap från övriga myndigheter.

Därför behövs åtgärden

Kunskap om behov och åtgärder sprids till aktörer på flera nivåer och kan utgöra underlag för beslut kring politikområdet.

Koppling till Agenda 2030

Mål 12, särskilt delmål 12.7. Mål 11