Till innehåll på sidan
Illustration över taransportsystem i ett samhälle

Bild: Energimyndigheten

Projekt för transporteffektivt samhälle kan få stöd

I den här utlysningen välkomnar Energimyndigheten forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt som bidrar med lösningar som skyndar på omställningen till ett transporteffektivt samhälle.

Med ett transporteffektivt samhälle avses ett samhälle där de transporter som utförs är så effektiva som möjligt utifrån energi-, miljö-, sociala och ekonomiska perspektiv för att åstadkomma tillgänglighet, hållbarhet och konkurrensförmåga. I ett transporteffektivt samhälle är tillgängligheten god för alla medborgare samtidigt som mängden trafik som krävs för att uppnå tillgängligheten inte ökar.

Samhället kan bli mer transporteffektivt genom att en ökad andel av persontransporterna sker med yt- och energieffektiva färdmedel såsom gång, cykel och kollektivtrafik samt genom en ökad andel effektiva godstransporter där sjöfart och järnväg kompletterar lastbilstransporter.

Samspelet mellan våra rese-, transport- och konsumtionsmönster och de drivkrafter som påverkar dessa såsom exempelvis styrmedel som sätter ramar och handlingsutrymmen, normer och värderingar hos olika grupper, livssituation och livspussel samt befintliga utbud av olika transporttjänster behöver omsättas i praktisk handling som leder till ett transporteffektivt samhälle.

Utlysningens mål är att bidra med behovsnära forskning, utveckling och innovation. En förutsättning för detta är ökad samverkan mellan akademi, näringsliv, offentliga aktörer och ideella organisationer där de aktörer som har nytta av forskningsresultaten deltar i upplägget och genomförandet av forskning och utveckling.

På Energimyndighetens webbplats finns mer information om vem som kan söka och hur processen går till. Bidra till en snabbare omställning till ett transporteffektivt samhälle (energimyndigheten.se)

Informationsträff

Två digitala informationsträffar om utlysningens innehåll kommer att hållas. Du kan då ställa frågor om utlysningens innehåll, ansökningsprocessen, beslutsprocessen samt hur utvärdering av ansökningar kommer att gå till. Efter mötet kommer vi sammanställa frågor och svar som vi lägger upp på utlysningssidan.

Träffarna äger rum 11 januari kl 13.00-14.00 och 20 januari klockan 13.00-14.00

Mer information och länkar hittar du på Energimyndighetens webbplats. Bidra till en snabbare omställning till ett transporteffektivt samhälle (energimyndigheten.se)