Klimatkommunernas övergripande syfte är att minska utsläppen av växthusgaser i Sverige genom erfarenhetsutbyte, påverkansarbete och spridning av goda exempel. Vi är en pådrivande aktör för det nationella klimatarbetet genom att lyfta fram vilka möjligheter, hinder och drivkrafter som har betydelse för arbetets resultat. Läs mer om vad vi gör nedan och genom att klicka dig vidare i sidorna i menyn.
Öka takten i lokalt klimatarbete

Vårt grunduppdrag är att stötta kommuner och regioner till utsläppsminskningar. Detta gör vi genom att skapa forum för erfarenhetsutbyte, sprida goda exempel, diskutera lösningar och kommunicera lokalt klimatarbete. Vårt nyhetsbrev är en viktig inspirationskälla för tjänstepersoner och politiker i kommuner och regioner. På twitter, facebook och instagram sprider vi nyheter om vårt och våra medlemmars arbete. Följ oss gärna! Genom webbfikor, konferenser och andra evenemang skapar vi ytor för kunskapsspridning och diskussion.

Nätverksträffar

En grundpelare i Klimatkommunernas verksamhet är nätverksträffarna för medlemmarna. Vi genomför tre nätverksträffar per år. Syftet med nätverksträffarna är att skapa en plattform för erfarenhetsutbyte, ny kunskap och inspiration. Läs mer om våra nätverksträffar.

Uppvaktningar

Det lokala och regionala klimatarbetet är viktigt för att Sverige ska kunna nå uppsatta nationella och internationella klimatmål. Klimatkommunernas uppgift är att aktivt redovisa medlemmarnas kunskap, erfarenheter och behov för relevanta aktörer på nationell nivå. Detta gör vi bland annat genom att uppvakta riksdagspolitiker, utredare och andra aktörer som behöver förstå kommuner och regioners förutsättningar.

Remissvar och debattartiklar

Klimatkommunerna framför också sina åsikter med jämna mellanrum, främst genom debattartiklar och remissvar. Genom vårt arbete vill vi visa att man kan bedriva ett effektivt, ambitiöst klimat- och energiarbete över partigränserna. Läs mer om vad vi tycker och vill.

Projekt

För att djupdyka inom områden där det finns klimatutmaningar driver vi projekt. De senaste åren har vi till exempel jobbat med kolsänkor, parkering, skolmåltider, finanser och konstgräs. Läs mer om våra projekt här.

Kunskapsspridning och samverkan

Klimatkommunerna vill lära av andra och delar aktivt med sig av sina erfarenheter, material och verktyg på hemsidan, via nyhetsbrevet och vid seminarier. Vi samarbetar aktivt med andra både på nationell och internationell nivå. Genom vårt medlemskap i Viable Cities samverkar vi med andra aktörer som driver på städers omställning till klimatneutralitet och klimatpositivitet. Vi är även medlemmar i det europeiska nätverket Energy Cities och är aktiv partner i 2030-sekretariatet.