Till innehåll på sidan
OPEN CALL: Gestaltad Livsmiljöresidens i Västmanland. Bilder på människor och milijöer

Foto: Region Västmanland. Lina Nordenström och Sten Sandell under framförandet av konstverket Mekanikens poetik i Karmansbo smedja, 2022.

OPEN CALL: Gestaltad Livsmiljöresidens i Västmanland

Vill du delta i ett tio dagar långt residens vid Hedströmmen i Karmansbo? Under residenset får sju yrkesverksamma deltagare inom olika gestaltande discipliner som bild- och formkonst, slöjd, film, arkitektur och kulturmiljövård mötas tvärdisciplinärt och arbeta utifrån Karmansbo som plats.

Residenset Livsnerv Karmansbo utgår från livsmiljön i Karmansbo. En plats som genom århundraden har växt fram vid Hedströmmens forsande vatten i nordvästra Västmanland. Här tämjdes vattnet för att driva smedjor, kvarnar och för att senare producera el. Under 1500-talet bildades ett smedjebruk som idag är byggnadsminne. En av landets mest bevarade och sammanhållna bruksmiljöer med herrgård, arbetarbostäder, smedja och brukskontor. År 2022 prisades Karmansbo bruksmiljö som årets arbetslivsmuseum med bland annat en Lancashiresmedja där det fortfarande i dag går att framställa järn. Möjligheten till energiuttag från vattenmiljöer som i Karmansbo har inneburit ett tekniskt industrihistoriskt språng och bidragit till utveckling och välstånd.

Vattnet som förutsättning

Vattnet har varit en förutsättning för Karmansbos, Sveriges och Europas samhällsutveckling. En utveckling som samtidigt skett på bekostnad av bland annat naturvärden i vattenmiljön. I Karmansbo finns idag naturreservatet Holmen och direkt nedströms ligger Hedströmmens naturreservat där ett fåtal av den utrotningshotade flodpärlmusslan fortfarande finns kvar. Skinnskattebergs kommun planerar att utveckla möjligheterna till friluftsliv med nya gestaltningar som gångstråk och grillplats.

Sommartid bedrivs ett café i bruksmiljön som också är en kulturell mötesplats där det bland annat genomförs konstutställningar och konserter. Förutom att vara ett besöksmål finns här också ett modernt vattenkraftverk i drift av Mälarenergi AB.

Relation till människan

Hur ser människans relation till vatten och Hedströmmen ut? Hur kan man gestalta och göra en frågeställning kring en plats begriplig? Vad finns det för unika berättelser i Karmansbo och hur kan de göras relevanta i en samtid och framtid? Hur kan olika intressen samsas på en plats? Och hur bör en miljö förvaltas och gestaltas utifrån ett helhetsperspektiv präglat av kvalitet och hållbarhet i linje med politikområdet för Gestaltad Livsmiljö?

Residenset undersöker hur tvärdisciplinär gestaltande kompetens och konstnärliga processer kan fungera som metod för utveckling av en plats där bland annat miljökrav och vattenfrågor behöver integreras med kulturhistoriska värden, liksom med andra nyttjandebehov.

Karmansbo har under år 2023 tjänat som utgångspunkt för myndighetsgemensam dialog och samarbete kring politikområdet Gestaltad Livsmiljö i Västmanland. Deltagarna i residenset och resultatet därav blir därför också en del av samverkan.

Vi välkomnar ansökningar från andra länder, man behöver kunna kommunicera på engelska.

Läs mer (på regionvastmanland.se)