Till innehåll på sidan
Buss, tåg och bilar vid järnvägsstationen i Hässleholm

Foto: Hans Ekestang/Boverket

Ny handbok om tillgängligheten i samhällsplaneringen

Tillsammans med Boverket och Sveriges kommuner och regioner (SKR) har Trafikverket tagit fram en handbok för trafikstrategiskt arbete. Handboken länkar samman olika områden inom samhällsplanering och visar hur frågor om tillgänglighet kan hanteras i kommunal planläggning och regional planering.

Handboken för trafikstrategiskt arbete riktar sig till trafikplanerare, samhällsplanerare, planarkitekter och förtroendevalda inom såväl kommuner som regioner. En annan viktig målgrupp är myndigheter, exempelvis länsstyrelserna och Trafikverket, samt organisationer som samverkar med kommunerna kring trafikfrågor.

Resultatet av arbetet med trafikfrågorna kan vara en kommunal, mellankommunal eller regional trafikstrategi, ett underlag till översiktsplanen, en trafikplan, en områdesplan för förnyelse eller andra dokument som berör resor och transporter i kommunen.

– Resultatet behöver inte heller vara ett dokument utan kan också innebära ett kvalitetssäkrat förhållningssätt till de vardagliga arbetsuppgifterna i det trafikstrategiska arbetet, säger Prem Huq, handläggare, SKR.

Processen som beskrivs i handboken kan tillämpas vid planering i både befintliga miljöer och vid nyexploatering, i såväl städer som landsbygder och glesbygder.

Handbok för trafikstrategiskt arbete ersätter handboken Trafik för en attraktiv stad, TRAST. Den nya handboken ger ett stöd i utformningen av transportsystemet så att det bidrar till samhällets utveckling samt en god och hållbar livsmiljö. Den ger också förutsättningar att hantera avvägningar mellan motstående intressen i de olika planeringsprocesserna. Fokus i handboken är frågor kring resor och transporter, samspel mellan markanvändning och transportsystemet samt digital tillgänglighet.

På EU-nivå finns en liknande handledning för Sustainable Urban Mobility Plans till stöd för trafikstrategiskt arbete. Handbok för trafikstrategiskt arbete följer i stort samma process som EU-handledningen, men anpassningar har gjorts till det svenska planeringssystemet och lagstiftningen för att underlätta för svenska kommuner och regioner att arbeta med dessa frågor.

Handboken finns på Trafikverkets webbplats.

Handbok för Trafikstrategiskt arbete – Tillgänglighet i ett hållbart samhälle (publikation på Trafikverkets webbplats)

Seminarium 26 januari

Den 26 januari arrangerar SKR, i samarbete med Boverket och Trafikverket, ett digitalt seminarium om den nya handboken. Seminariet är kostnadsfritt. Program och möteslänk till seminariet finns på SKR:s webbplats.

Seminarium om handboken för trafikstrategiskt arbete (på SKR:s webbplats)