Till innehåll på sidan

Naturbaserade lösningar

Naturbaserade lösningar är ett kraftfullt verktyg för att bromsa klimatförändringen och hantera de negativa effekterna av ett förändrat klimat – samtidigt som de ger en rad andra samhällsnyttor på köpet. Vem vill inte klimatanpassa för att minska samhällets sårbarhet och samtidigt främja en hållbar samhällsutveckling, stärka den biologiska mångfalden och skapa gröna miljöer för ett ökat välbefinnande? Den första nationella vägledningen om naturbaserade lösningar visar vägen och ger exempel!

Samhället befinner sig på en strategiskt viktig punkt i tiden, där klimatanpassningsåtgärder har präglats av traditionella hårda tekniska lösningar (så kallade gråa lösningar) som ansetts vara det bästa alternativet för hantering av klimatrelaterade utmaningar, inte räcker för att bidra till en hållbar samhällsutveckling. I flera fall kan en grå lösning vara både nödvändig och välfungerade, men vid ett oreflekterat val av en sådan lösning missar man tillfället att lösa flera viktiga samhällsproblem i en och samma åtgärd, något som naturbaserade lösningar kan bidra med. Naturbaserade lösningar kan spela en nyckelroll för att möta de sammanlänkande kriserna kring klimat och biologisk mångfald, och samtidigt bidra till en transformativ och hållbar utveckling.

Vad är naturbaserade lösningar?

Naturbaserade lösningar är multifunktionella och kostnadseffektiva åtgärder för att hantera olika samhällsutmaningar genom att skydda, utveckla eller skapa ekosystem samtidigt som biologisk mångfald och mänskligt välbefinnande främjas.

Naturbaserade lösningar är åtgärder som utgår från att stärka de funktioner ekosystemen bidrar med, de så kallade ekosystemtjänsterna. Genom att bibehålla och stärka ekosystemtjänster kan vi hantera olika utmaningar kring till exempel klimatförändringar och mark- och resursanvändning. Rätt utformade bidrar naturbaserade lösningar med klimatanpassning genom att reglera vattenflöden och minska temperaturer, men har potential att samtidigt bidra till att exempel förbättra luftkvaliteten i städer, gynna biologisk mångfald och främja folkhälsa.

Världen står inför en dubbel kris – både vad gäller ett förändrat klimat och den accelererande förlusten av biologisk mångfald. Dessa två kriser är tätt sammanlänkande och påverkar varandra. Vi kan inte lösa klimatkrisen utan att hantera förlusten av biologisk mångfald och den kan vi inte hejda utan att adressera klimatkrisen. Studier visar att naturbaserade lösningar har potential att svara för cirka 30 % av de kostnadseffektiva utsläppsminskningar som krävs till 2030 för att stabilisera jordens globala ökning av medeltemperatur till under 2 grader. Naturbaserade lösningar är därför ett kraftfullt verktyg både vad gäller att bromsa klimatförändringen och att hantera negativa effekter av ett förändrat klimat – samtidigt som de ger oss en rad andra samhällsnyttor på köpet.

Nyttan med naturbaserade lösningar

Naturbaserade lösningar är mångfunktionella. Att återställa eller anlägga en våtmark kan exempelvis skydda nedströms belägna tätorter, fastigheter och infrastruktur från översvämning, samtidigt som våtmarken kan stärka förutsättningarna för biologisk mångfald och bidra med attraktiva ytor för rekreation och friluftsliv.

Naturbaserade lösningar är kostnadseffektiva.  I exemplet med våtmarken, som reglerar vattenflödet och minskar översvämning, kan flera andra tjänster också skapas, till exempel koldioxidinlagring och minskad övergödning. Dessa vinster kvarstår även om nederbörden inte blev så kraftfull som beräknat. Detta innebär att lösningarna bidrar till kostnadseffektivitet.

En ny nationell vägledning

Naturvårdsverket har nyligen publicerat Sveriges första nationella vägledning för naturbaserade lösningar i klimatanpassningsarbetet. Vägledningen är uppbyggd i sex olika steg som avser stödja arbetsprocessen från planering till genomförande av naturbaserade lösningar i klimatanpassningsarbetet. Vägledningen är av övergripande karaktär för att kunna fungera oberoende av vilken typ av natur, miljö eller sektor som står i fokus och riktar sig främst mot kommuner, länsstyrelser och markägare. Vägledningen innehåller också ett stort antal exempel på naturbaserade lösningar framför allt i staden, men även från andra miljöer som kusten, skogen och odlingslandskapet.