Till innehåll på sidan
En pil som slingrar sig fram

Bild: Pixabay

Lokalt och regionalt kapacitetsutvecklande stöd

I arbetet med att stödja lokala och regionala offentliga aktörer att bidra till energiomställning och minskad klimatpåverkan har Energimyndigheten bland annat tagit fram tre olika guider som baseras på insamlande erfarenheter från projekt inom programmet lokal och regional kapacitetsutveckling.

Sedan 2016 har Energimyndigheten gett finansiellt stöd till offentliga aktörer på lokal och regional nivå, inom ramen för stödprogrammet Lokal och regional kapacitetsutveckling. År 2020 upphörde det finansiella stödet men resultaten och erfarenheterna finns kvar, varpå guiderna tagit vara på.

Programmets stöd syftade till att utveckla offentliga aktörers kapacitet att arbeta systematiskt och strategiskt med att integrera energi- och klimatfrågor inom olika sektorer såsom förnybar energi, fysisk planering, offentlig upphandling och hållbara transporter.

Tre guider

De tre guiderna är framtagna för att vara till stöd för dig som inom jobbar inom kommuner och regioner i arbetet med energiomställning och minskad klimatpåverkan. Det finns exempel på allt från hur man kan organisera sig till handfasta tips från tidigare projekt.

Hur du gör upphandling till ett verktyg i er energi- och klimatomställning

Den här guiden vänder sig till dig som vill få till bättre energi- och klimatkrav vid upphandlingarna inom din kommun eller region. Guiden är baserad på aktiviteter och goda exempel från offentliga upphandlingar som genomförts runt om i landet under åren 2018–2020, inom ramen för Energimyndighetens program Lokal och regional kapacitetsutveckling för energiomställning och minskad klimatpåverkan.

Guiden finns att ladda ner på Energimyndighetens webbplats – Webbshop energimyndigheten.se/1

Hur du ställer om era pendlings- och tjänsteresor

Denna guide vänder sig till dig som arbetar med att ställa om till mer klimatsmarta pendlings- och tjänsteresor i en region eller kommun. Guiden är baserad på erfarenheter från åtta projekt, som mellan 2018 och 2020, har arbetat med just den frågan och som stått inför samma utmaningar som du. Projekten var finansierade av Energimyndighetens program Lokal och regional kapacitetsutveckling.

Guiden finns att ladda ner på Energimyndighetens webbplats – Webbshop energimyndigheten.se/2

Hur du använder fysiskplanering som verktyg i omställningsarbetet

Guiden ger stöd i att arbetet med att utveckla nya arbetssätt för att integrera energi- och klimataspekter i fysisk planering och innehåller verktyg och metoder för mer tvärsektoriellt samarbete. Projekten inom fysisk planering finansierades av Energimyndighetens program Lokal och regional kapacitetsutveckling mellan 2018 och 2020.

Guiden finns att ladda ner på Energimyndighetens webbplats – Webbshop energimyndigheten.se/3

Vägledande stöd och lärande exempel

Utöver guiderna har Energimyndigheten också tagit fram och samlat flera lärande exempel och många projekt har egna, intressanta tips, checklistor och vägledningar att dela med sig av. Allt det hittar du på Energimyndighetens webbplats – Energimyndigheten.se