Till innehåll på sidan
En bog med uppslagna sidor som en solfjäder i bakgrunden syns en blå himmel

Foto: Länsstyrelsen

Länsstyrelsernas planeringskatalog

Statens roll i den fysiska planeringen är att styra mot en global hållbar utveckling – Agenda 2030-målen – genom nationella mål för olika politikområden och utpekande av anspråk för så kallade riksintressen. Via målen för de olika samhällsintressena ger staten ramar för den kommunala och regionala planeringen.

Länsstyrelsen företräder statens intressen i de kommunala och regionala planeringsprocesserna. Som en del av detta uppdrag ska länsstyrelserna enligt Plan- och bygglagens (PBL) och miljöbalkens hushållningsbestämmelser tillhandahålla statligt planeringsunderlag om de olika samhällsintressena och tillvarata de statliga intressena i planeringen. För detta ändamål finns Länsstyrelsernas planeringskatalog (LPK) som har till syfte:

  • att ge planerarna tillgång till de planeringsunderlag och vägledningar de behöver
  •  att samordna och effektivisera arbetet med planeringsunderlag och vägledningar för fysisk samhällsplanering på länsstyrelserna och andra myndigheter
  • att underlätta och stötta dialogen mellan stat och kommun kring översiktsplanering och i detaljplanering.
  • att ge praktiskt verktygsstöd åt de lagstadgade uppgifterna och processerna i PBL samt miljöbalken när det gäller hållbar utveckling och markanvändning.

Planeringskatalogen är både en webbtjänst och ett verktyg. Statliga myndigheters underlag samlas in genom att länkar skördas. Planeringskatalogen innehåller metadata och länkar.  Informationen i sig lagras och förvaltas ”vid källan”, hos ansvarig myndighet. Materialet kategoriseras utifrån juridisk relevans, så kallad planeringsstatus.  Genom länkarna når du statligt underlag i form av webbsidor, dokument, databaser samt tillhörande eller fristående GIS-underlag.

Du kan söka statligt underlag i katalogen nationellt, regionalt eller kommunvis, genom fritextsökning eller sakområdesvis. Fler funktioner finns som är relevanta beroende på vilken uppgift som ska hanteras, var i planeringsprocessen du är och den geografiska utbredningen. Du kan spara det som intresserar dig.

Den nationella redaktionen och de regionala redaktionerna på varje länsstyrelse, ansvara bl a för att innehållet ajourhålls och att kategoriseringen utifrån planeringsstatus kvalitetsgranskas löpande. Nationella redaktionen ansvarar även för verktygets funktion och anpassning till lagstiftning och nya behov.

Besök webbplatsen och bekanta dig med planeringskatalogen och det den innehåller!

Har du frågor kan du kontakta Länsstyrelsernas Nationella redaktion för planeringskatalogen planeringskatalogen@lansstyrelserna.se