Till innehåll på sidan
Skulpturer fomade som popcorn på en gata i en stad

Kommunen kan använda tillfällig arkitektur som ett redskap i formandet av den gestaltade livsmiljön. Här är en gata som tillfälligt har stängts av i Örebro, under Open Art Konstbiennal, för att ge plats för människorna i staden. Foto: Anton Hjärtmyr

Kommunernas strategiska arbete med arkitektur

Boverket ska i enlighet med politiken för gestaltad livsmiljö stödja och stärka kommunerna i deras arbete med arkitektur och gestaltad livsmiljö. Boverket ska bedriva ett främjande och vägledande arbete kring alla de verktyg som påverkar arkitektur och gestaltning och som kommuner kan använda sig av.

Kommunerna har genom sitt kommunala planeringsansvar en avgörande och betydande roll i gestaltandet och förvaltandet av våra livsmiljöer. Både i rollen som myndighetsutövare och i rollen att utveckla och förvalta allmän platsmark, men även som byggherre, fastighetsägare, markägare, förvaltare och hyresvärd. De olika rollerna ger olika verktyg och möjligheter att påverka utformningen av den fysiska miljön och arbeta förebildligt. Kommunens aktiva roll är central för att kunna säkra de långsiktigt hållbara arkitektoniska värdena i kommunen. Kommunen kan genom sin roll verka för det goda samtalet, kunskapsbyggandet och samarbetet kring frågorna. Men även genom en ändamålsenlig organisation som omfattar relevant kompetens, rätt mandat och resurser.

Boverket har tagit fram en vägledning som syftar till att stötta dig som ska arbeta med att ta fram en arkitekturstrategi och använda den i kommunen. Vägledningen ska inspirera, ge kunskap och goda argument för att du ska kunna arbeta strategiskt med arkitektur och den gestaltade livsmiljön i din kommun.

Läs mer om kommunernas arbete och ta del av vägledningen på Boverkets webbplats Kommunernas strategiska arbete med arkitektur – Boverket