Till innehåll på sidan
Tecknad park

Klimatförändringarnas hälsoeffekter

För att öka kunskapen och förståelsen för vilka hälsorisker och sårbarheter som väntar på kort och lång sikt arrangerade Folk och Försvar ett seminarium med flera kunniga och erfarna experter tisdagen den 20 december. Folkhälsomyndigheten medverkade med en presentation om vilka hälsoeffekter vi kommer att se med anledning av ett varmare klimat i Sverige utifrån de kunskapsunderlag som myndigheten tagit fram i ämnet.

Klimatförändringen orsakar hälsorisker genom att extrema väderhändelser ökar, till exempel värmeböljor, torka och översvämningar. Den medför även förändringar i ekosystemen som till exempel kan gynna olika smittämnen och sjukdomsöverförande vektorer.

Folkhälsomyndigheten har gjort en risk- och sårbarhetsanalys som visar hur hälsan i Sverige kan påverkas av att klimatet förändras. De största riskerna för hälsan med ett förändrat klimat i Sverige, både i relation till allvarlighetsgrad och sannolikhet, är värmeböljor och fästingburna infektioner.

Med hög sannolikhet leder klimatförändringen i Sverige även till förändring av pollenallergier, fler översvämningar, sämre dricksvattenkvalitet samt mer vatten- och livsmedelsburen smitta.

Hälsorisker i Sverige påverkas även av klimatförändring i andra länder. Det rör sig till exempel om effekter på gränsöverskridande ekosystem, handel, finans, människors rörelsemönster och politisk säkerhet. Hälsorelaterade risker och sårbarheter som hittills har identifierats för Sverige är bland annat vårt importberoende av livsmedel och strategiska varor såsom mediciner, samt risken för gränsöverskridande zoonoser främst avseende myggburna infektioner.

Vårt samhälle är planerat och uppbyggt utifrån ett visst klimat. Klimatanpassning innebär att rusta samhället och olika verksamheter till de nya utmaningar som den globala uppvärmningen ger. Folkhälsomyndigheten har satt upp fem mål och en handlingsplan för vilka åtgärder som behöver genomföras de närmaste åren. Förutom att generellt integrera klimatförändringens påverkan på folkhälsan i vår verksamhet så arbetar vi med hälsorisker av värmeböljor, klimatrelaterade hälsorisker i inomhusmiljön, smittämnen i ett förändrat klimat och hälsorisker i Sverige av klimatförändring i andra länder.

För mer information:
https://folkochforsvar.se/event/seminarium-klimatforandringarnas-halsoeffekter/

PDF

Folkhälsa i ett förändrat klimat – Folkhälsomyndighetens mål och handlingsplan för klimatanpassning 2021–2024

Hälsokonsekvenser av klimatförändring i Sverige – En risk- och sårbarhetsanalys

Värme och människa i bebyggd miljö – kunskapsstöd för åtgärder som minskar hälsoskadlig värme

Kartläggning av bebyggelse med risk för höga temperaturer – Metodbeskrivning av GIS-verktyg utifrån marktäckning

Värmestress i urbana utomhusmiljöer – förekomst och möjliga åtgärder i befintlig bebyggelse

Värmestress i urbana inomhusmiljöer – förekomst och möjliga åtgärder i befintlig bebyggelse