Till innehåll på sidan
Klimatanpassningsåtgärder för den byggda miljön. Översiktsbild över stad och land. Foto: Kentaroo Tryman/Scandinav.

Klimatanpassningsåtgärder för den byggda miljön

Kommunala erfarenheter av finansiering av klimatanpassningsåtgärder för den byggda miljön är Boverkets rapport 2023:18. I den fördjupade förstudien ger Boverket en inblick i hur sju kommuner arbetar med finansiering av klimatanpassningsarbetet för den byggda miljön.

Den fördjupade förstudien bygger på intervjuer med kommunala tjänstepersoner från Vellinge i söder till Umeå i norr. Studien ger en inblick i hur några av Sveriges kommuner arbetar med finansiering av klimatanpassningsåtgärder. Förstudien ger också en inblick i hur tjänstepersonerna ser på klimatrisker, behovsbilden och vilka erfarenheter som de vill dela med sig av till andra kommuner.

Utifrån intervjuerna så drar vi tre slutsatser:

  • Det är svårt med ett helhetsgrepp om kostnaderna.
  • Kommunerna har olika förutsättningar utifrån bland annat läge och organisation, vilket skapar olika möjligheter för lösningar.
  • Möjligheten till ekonomiska stöd är viktig då det både skapar ekonomiska förutsättningar. Samtidigt påverkar det också hur kommunerna arbetar med klimatanpassningsåtgärder.

Möjligheten till stöd påverkar klimatanpassningsarbetet

Det framkommer i intervjuerna att stöd inte alltid är avgörande för genomförandet av klimatanpassningsåtgärder. Emellertid kan tillgången till stöd ha en påverkan på takten i klimatanpassningsarbetet och på typ och utformning av åtgärder. Exempelvis lyfts det i intervjuerna som en utmaning att underlaget som krävs för att göra en ansökan om stöd till MSB bygger på att man har kommit relativt långt i arbetet. Genom kravet på att allt ska vara färdigutrett, tillståndsgivet och att hela projektet ska ha täckning i budgeten så leder det till att kommunerna i princip måste ha allt klart innan de kan få finansiering beviljat.

Boverket har tagit fram förstudien inom ramen för sitt regeringsuppdrag att samordna det nationella klimatanpassningsarbetet för den byggda miljön (Dnr M2018/01716/Kl).

Förstudien är en fördjupning av Boverkets tidigare publicerade förstudie ”Klimatanpassning – kostnader och finansiering”. Boverket har stämt av både denna och den föregående förstudien med samarbetsmyndigheterna inom det nationella klimatanpassningsarbetet för den byggda miljön. Boverket vill även rikta ett stort tack till alla kommuner som har deltagit i intervjuerna.

Den fördjupade förstudien är framtagen av nationalekonomerna Oskar Gramstad (projektledare), Lina Lindegren, Christer Löfgren och Iordan Palma Tzakov.

Boverkets rapport i sin helhet