Till innehåll på sidan
Ritning över ett bostadsområde

Towards Greener, Healthier and Resilient Cities!

Nordic Conference December 1-2, Stockholm, Sweden

Nordiska städer och samhällen har en lång tradition i att planera och utforma den byggda miljön med parker, grönska och natur. Men i takt med samhällsutvecklingen ställs delvis nya krav på grönstrukturen. Samtidigt har betydelsen av urbana ekosystem och de värden skapar ökat och är nu en del av internationella strategier för hållbar stadsutveckling. Nyligen har både FN och EU föreslagit mål för att bevara och utveckla urbana grönområden. 

Hur kan nordiska städer förbereda sig för att möta nya mål och för omställningen mot grönare, mer hälsosamma och resilienta städer och samhällen?

Fokus i den här konferensen ligger på att dela kunskap och erfarenheter, inspireras av varandra, diskutera vad som blir nästa steg, bygga nätverk av professionella inom offentlig och privat sektor samt mellan de nordiska länderna.

Dag 1 har fokus på hur stadsgrönska kan bidra till hälsosammare, artrikare och mer resilienta livsmiljöer i städer och samhällen.

Dag 2 har fokus på hur vi konkret kan arbeta för att skapa dessa miljöer med olika metoder och verktyg. Du kan gå antingen en av dagarna eller båda dagarna.

Dag 1 kan du också delta digitalt. Konferensen ges huvudsakligen på engelska.

Ur programmet:

  • Inspirationsföreläsningar om grönskans mångfunktionalitet och betydelse för hälsa, klimatanpassning och biologisk mångfald.
  • 3-30-300 regeln, vad betyder den och var kommer den ifrån?
  • Nordiska exempel på gröna strategier och lösningar.
  • Ekosystemtjänster i staden och dess omland som ett sätt att arbeta mot och nå de globala hållbarhetsmålen.
  • Ekosystemräkenskaper
  • Workshops om verktyg och vägledningar för grönplanering, naturbaserade lösningar samt indikatorer för uppföljning.

Läs mer om konferensen och anmäl dig på Nordic conference 1-2 December in Stockholm, Sweden (delegia.com)

Arrangörer

Konferensen arrangeras av Boverket tillsammans med Finska Miljöministeriet, Finska Miljöcentralen, föreningen C/O City, Folkhälsomyndigheten, Finska kommunnätverket, Naturvårdsverket, Nordiska ministerrådet och Tankesmedjan Movium.