Till innehåll på sidan
Dialogmöte om kompetensförsörjning inom elektrifieringen. Foto: J Kassel.

Dialogmöte om kompetensförsörjning inom elektrifieringen

Kompetensförsörjning är avgörande för att vi ska kunna ställa om till ett fossilfritt, robust och konkurrenskraftigt samhälle. För att Sverige ska klara denna historiska omställningsresa behöver många goda krafter hjälpas åt. Nu bjuder vi in dig till att bidra i arbetet med att identifiera hinder, utmaningar och möjliga åtgärder för att kompetensbrist inte ska hindra eller fördröja elektrifieringen.

Under dialogmötet kommer du kunna lämna inspel på hur vi ska ta oss an arbetet framåt och du kommer även få en presentation av Energimyndighetens nyligen publicerade kartläggning och analys av kompetensbehoven i Sverige.

I kartläggningen ser vi bland annat att kompetensbristen är stor och att det redan på kort sikt uppstår brist inom hela 35 olika yrken kopplat till elektrifieringen. Flera av bristyrkena präglas av hög medelålder och sned könsfördelning, med en majoritet män som redan är verksamma inom utpekade yrken.

Det är med andra ord hög tid att vi gemensamt tar ett krafttag om frågan. Alla behöver vara med på olika vis.

Målgrupp

Dialogmötet vänder sig till aktörer inom utbildningssystemet, relevanta myndigheter, branscher och sektorer som berörs av elektrifieringen.

Typ av möte: Öppet och interaktivt dialogmöte.

Anmälan: Via länken. Vi behöver din anmälan senast 31 oktober 2023.

Scandic Continental, Stockholm på gångavstånd från centralstationen. Digital medverkan är ej möjlig.

 

10 november 2023

Program

08.30–09.30 Registrering och mingeltid

09.30–10.30 Presentation av Energimyndighetens kartläggning och analys av kompetensbehov

10.30–12.00 Interaktivt dialogmöte om hinder, utmaningar och förslag på åtgärder kopplat till kompetensförsörjning

12.00–12.30 Summering

12.30–13.30 Mingellunch

Mer om uppdraget

Energimyndigheten fått i uppdrag att samordna en nationell kraftsamling kring kompetensförsörjning för elektrifieringen.

Som ett första steg i utredningsarbetet har en kartläggning och analys av kompetensbehoven genomförts. Kartläggningen utgör en kunskapsbas och ger en överblick som ligger till grund för prioriteringar och inriktning i det fortsatta utredningsarbetet.

Kartläggning och analys av kompetensbehov

I den andra delen av uppdraget, som nu påbörjas, ska Energimyndigheten identifiera möjliga hinder och utmaningar för energisektorns, och näraliggande sektorers, kompetensförsörjning samt föreslå åtgärder för att möta kort- och långsiktiga kompetensbehov. Hinders- och behovsanalysen förväntas vara klar under hösten 2024.

Hela uppdraget ska slutrapporteras till Regeringskansliet senast 1 december 2024.

Kompetensförsörjning för elektrifiering

Foto: Bredda bilden