Till innehåll på sidan

Återväta Sverige – lansering av nytt kartunderlag för kommuner

Välkommen till en digital konferens den 31 maj. Naturvårdsverket informerar om hur kommuner kan jobba med återvätning av kommunalt ägd mark. Det är för att minska sin klimatpåverkan, inklusive vilka finansieringsmöjligheter som finns. Naturvårdsverket kommer att presentera ett helt nytt kartunderlag som kommunen kan använda för att identifiera potentiella platser för återvätning.

Naturvårdsverket arbetar med att restaurera och anlägga våtmarker. Särskilt fokus ligger på att öka återvätning av dikad torvmark för att minska växthusgasutsläpp. Regeringen har sedan 2021 avsatt särskilda medel för arbetet med våtmarker. Budgeten har blivit förstärkt ytterligare från och med 2024 (med en budget på 355 miljoner kronor 2024).

I många kommuner finns mark som dränerats och som skulle kunna vara lämpliga för återvätning, men de kan vara svåra att se. Kartunderlaget kan hjälpa kommunen att se platser som har varit våtmarker historiskt sett, men som på grund av utdikning förlorat sin vattenhållande funktion, och på grund av detta släpper ut växthusgaser.

På konferensen kommer du få en presentation av underlaget och möjliga finansieringsmöjligheter från Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen samt få ta del av goda exempel kring hur andra kommuner arbetat med återvätningsprojekt av våtmarker.

Målgruppen är handläggare, chefer och beslutsfattare inom kommunal verksamhet- exempelvis inom hållbarhet, natur, miljö, samhällsplanering, beredskap, teknisk verksamhet och förvaltning.

Det digitala seminariet är kostnadsfritt och sänds digitalt. Länk till skickas ut när anmälningstiden gått ut. Anmäl före kl 17:00 24 maj.

Varmt välkommen till en förmiddag där vi tillsammans tar nästa steg för att återväta Sveriges våtmarker!