Till innehåll på sidan

Hjälp städer för mer hållbara ekonomier och samhällen

Nu går det att söka stöd till transnationella forsknings- och/eller innovationsprojekt med syfte att bidra till städers omställning. Utlysningen välkomnar forskare, städer, kommuner, företag, civilsamhället och andra intressenter att söka medel, och sker inom ramen för partnerskapsprogrammet Driving Urban Transitions (DUT) där 27 europeiska länder deltar.

Utlysningen avser att stödja en stor bredd av vetenskapliga discipliner och välkomnar tvärvetenskapliga angreppssätt, samt ett brett spektrum av aktiviteter, från forskning till innovation och tillämpning. Projekten ska engagera intressenter som företag, offentliga verksamheter och civilsamhället i projekten, samt att ta hänsyn till användarnas behov när projektets mål identifieras. Projektet ska även involvera användare under projektets gång. Partnerskapet är indelat på tre olika pelare som var för sig identifierar ett antal utmaningar som adresseras i utlysningen: Cirkulära urbana ekonomier (CUE), 15-minutersstaden (15minC) och Energipositiva stadsdelar (PED). Projekten ska bidra till minst en utmaning inom en av de här pelarna.

Projekten ska bestå av ett projektkonsortium med minst tre projektparter som är berättigade till finansiering från deras respektive nationella/regionala finansieringsorgan, och från minst tre länder som deltar i utlysningen. Minst en stad/kommun/organisation som tillhandahåller urbana tjänster ska delta i konsortiet. Projekten kan pågå max 36 månader och ha en budget på ungefär mellan 1 och 2 MEUR, men det finns ingen övre eller under gräns för projektens budget. Utlysningen sker i två steg där en kortfattad ansökan lämnas in i steg 1 senast den 21 november. Om ansökan går vidare ska en fullständig ansökan lämnas in i steg 2 senast 3 maj 2023.

Läs mer om utlysningen och ansök på partnerskapsprogrammets internationella webbplats DUT Call 2022 – DUT Partnership

Det går även att läsa mer om utlysningen hos de svenska deltagande finansiärerna Formas, Energimyndigheten och Vinnova.