Till innehåll på sidan

Illustration: Boverket/Altefur Development

Hållbara livsmiljöer från Boverket och Naturvårdsverket

Med den fysiska planeringen kan vi påverka hur våra livsmiljöer ser ut. Det ger effekter på vår hälsa och välmående både på kort och lång sikt. Därför har Boverket och Naturvårdsverket tillsammans tagit fram exempelsamlingen Hälsa först! – för en hållbar livsmiljö. Materialet har tagits fram i dialog med Folkhälsomyndigheten. Samhällsplaneringen skapar förutsättningar för ett hållbart samhälle där alla kan må bra, känna tillhörighet och framtidstro.

Hälsa uttrycks som ett allmänt intresse i 2 kap PBL (Plan- och bygglag 2010:900). Miljöbalken (1998:808) syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras ”en hälsosam och god miljö”. Det folkhälsopolitiska ramverket genom målområde ”Boende och närmiljö” berör flera områden som ingår Boverkets och Naturvårdsverkets verksamhet. Till exempel tillgång till en god och ekonomiskt överkomlig bostad i ett område som ger samhälleliga förutsättningar för social gemenskap bidrar till trygghet, tillit och en god och jämlik hälsa. Vidare att samhällsplaneringen bör motverka segregation och exponering för skadliga miljöfaktorer, samt främja god luftkvalitet, minskat trafikbuller och tillgång till grönområden.

Hälsa först! – för en hållbar livsmiljö

Titeln för exempelsamlingen är ett budskap i sig och lyfter vikten av att vi som medborgare ser och uppmärksammar varandra – en viktig utgångspunkt för social hållbarhet. Men titeln avser framför allt också ”hälsa” ur ett individ- och samhällsperspektiv. Det finns starka samband mellan flera av de faktorer som skapar en god hälsa hos individen och hur vår fysiska miljö är utformad. I den fysiska planeringen – och samhällsplanering i stort – finns således möjligheter att adressera flera av de faktorer som skapar förutsättningar för en god hälsa hos individen och samhället i stort.

Genom att sätta människans hälsa och livsmiljö i fokus i fysisk planering och förvaltning av det byggda – kan vi lösa komplexa frågor, nå stora samhällsvinster och samtidigt skapa lösningar som är positiva för ett hållbart samhälle i stort.

Myndigheterna har tillsammans hittat skärningspunkter mellan hälsoaspekter och samhällsplanering och kommit fram till ett antal temaområden. För varje område nämns positiva hälsoeffekter och mervärden som kan följa med på köpet. Temaområdena innehåller exempel på metodik, vägledningar, praktik och forskning.

Temaområden är:

  • Aktiv mobilitet
  • Utrymme för lek och rörelse
  • Stadsmiljöer med ren luft
  • Gröna områden för välbefinnande och klimatanpassning
  • Social inkludering och plats för möten
  • Hälsosamma inomhusmiljöer

Du hittar exempelsamlingen Hälsa först! på Boverkets webbplats Hälsa först! – Boverket.